Titin


Random Stuff

Post #197

EN

Titin

Thursday, 24 December 2020 06:40:00 by Khodok

1 min read

Methionylthreonylthreonylglutaminylalrylglycylphenylalanylprolylvalylprolyylglycylarginylalanyllysylleucylthreonylglutamylleucylleucylvalyllysylalanutaminylvalylarginylvalylthreonylglycglutaminylglutamylglycylaspartylleucyylthreonylserylthreonylalanylglutamylglutaminylthreonylarginylisoleucylglunylglutaminylleucylprolylhistidyllysyylglutaminylserylprolylserylprolylisoonylserylprolylisoleucylarginylserylvtamylglycyltyrosylvalylalanylserylsercylarginyltyrosylglycylvalylglutaminyserylalanylseryltyrosylalanylalanylglulalanyllysylglutamylvalyllysylglutaminlanylalanylvalylalanylthreonylvalylvallalanylarginylvalylarginylglutamylproltamylglutaminylthreonylalanylglutaminyeonylalanylvalylhistidylisoleucylglutaglutaminylvalylarginyllysylglutamylalathreonyllysylvalylvalylvalylalanylalanlutaminylglutamylleucyllysylserylarginleucylthreonylthreonyllysylglutaminylgalylthreonylhistidylglutamylglutaminylylglutamyllysylthreonylphenylalanylvalylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyloleucylserylglutamylglutamylisoleucylttaminylvalylthreonylglutaminylglutamylylthreonylarginyllysylthreonylvalylvalnylthreonylprolyllysylvalyllysylglutamlarginylglycylarginylglutamylglycylisolutamylglutaminylvalylglutaminylisoleuethionylarginyllysylglutamylalanylgluthreonylisoleucylalanylvalylalanylthreoutaminylglutamylthreonylisoleucylleucyonylmethionylalanylthreonylarginylglututaminylvalylthreonylhistidylglycyllyslalanylglutamylalanylvalylalanylthreonylglutaminylalanylarginylvalylarginylglycylhistidylleucylglutamylglutamylserthreonylthreonylleucylglutamyltyrosylgleucylserylalanylalanyllysylvalylalanynylprolylalanylserylglutamylprolylhistllysylprolylarginylvalylisoleucylglutanylhistidylisoleucyllysylthreonylthreohionylhistidylisoleucylserylserylglutaeonylaspartylleucylthreonylthreonylglulaspartyllysylarginylprolylarginylthrealanylthreonylvalylseryllysylisoleucylylhistidylglycyltyrosylglutamylalanylslisoleucylalanylthreonylleucylglutamineonylserylserylalanylglutaminyllysylisalanylprolylthreonylvalyllysylprolylsenylalanylglutamylprolylthreonylprolyllolylphenylalanylalanylaspartylthreonylerylglutamylalanylglycylvalylglutamylvlylserylisoleucylthreonylglycylthreonyylarginylphenylalanylglutamylvalylleucyllysylvalylthreonylglutamylthreonylalalylglutamylisoleucylprolylvalylthreonrylglycylleucyllysylasparaginylvalylthlutamylserylvalylthreonylleucylglutamycyltyrosylprolylserylprolylthreonylvallutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleutylphenylalanylglutaminylisoleucylthreylisoleucylalanylarginylleucylmethionyylalanylalanylglutamylaspartylserylglyinylserylalanylvalylasparaginylglutamyonylserylcysteinyltyrosylleucylalanylvtamylphenylalanylglutamyllysylglutamylglutamyllysylphenylalanylthreonylthreoylalanylvalylglutamylserylarginylaspartylthreonylserylleucylthreonylglutamyllglycylglutamylprolylalanylalanylprolyyllysylprolylvalylvalylglutaminyllysyllvalylvalylphenylalanylglycylcysteinylnylprolyllysylprolylhistidylvalyltyroslylprolylleucylthreonylthreonylglycylttyrosylasparaginyllysylglutaminylthreoylvalylisoleucylserylmethionylthreonyllanylglycylglutamyltyrosylthreonylisolsylhistidylglycylglutamylthreonylseryllutamylglutamylalanylaspartyltyrosylglylglutaminylglutaminylglutamylmethionytaminylvalylthreonylalanylphenylalanylylvalylglycylglutamylthreonylalanylprorylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamyinylalanylleucylisoleucylarginyllysylleonylvalylvalylvalylarginylthreonyltyrglutamylphenylalanylhistidylisoleucylsylarginylleucylisoleucyllysylglutamyliucylisoleucyllysylthreonylthreonylleucmylglutamylaspartylglycylglutamylglutalisoleucylserylglutamylserylglutamylallanylaspartylleucylarginylisoleucyllyslleucylglutamylglycylmethionylglycylvaeinyllysylmethionylserylglycyltyrosylpyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyllycylglutamylarginyltyrosylglutaminylmlutaminylaspartylglycylarginylalanylselvalylleucylprolylglutamylaspartylglutlanylphenylalanylalanylserylasparaginynylisoleucylcysteinylserylglycyllysyllylalanylprolylleucylglycylalanylprolylnylleucylglutamylprolylvalylserylarginrolylarginylserylvalylserylarginylseryylprolylalanylarginylmethionylserylprolalanylarginylmethionylserylprolylalanarginylarginylleucylglutamylglutamylthylleucylglutamylarginylleucyltyrosyllyyllysylprolylvalylserylphenylalanyllysylasparaginylcysteinylarginylphenylalacylarginylprolylmethionylprolylglutamyylalanylhistidylaspartylglycylglutaminylaspartyltyrosylthreonylhistidyllysylartylglycylthreonylglutaminylserylleucylthreonylprolylserylaspartylserylglyclylalanylglutaminylasparaginylarginylaylserylvalylisoleucylleucylthreonylvalylglutaminylvalyllysylprolylmethionylplysylasparaginylvalylasparaginylisoleueucylglutamylmethionyllysylvalylarginylylasparaginylprolylaspartylisoleucylvlserylaspartylisoleucylisoleucylvalylplisoleucylarginylisoleucylglutamylglycalanylleucyllysylisoleucylaspartylseryylserylalanyltryptophyltyrosylthreonylginyllysylalanylglycylarginylaspartyltlvalylasparaginylvalylglutamylvalylgluylglutamylprolylglutamylarginyllysylleglycylthreonyltyrosylarginylalanyllysylglutamylleucylglutamylprolylleucylhisaminylglutamylglutaminyltryptophylglutosylaspartyllysylglutamyllysylglutaminphenylalanyllysyllysyllysylleucylthreoinylphenylalanylglycylprolylalanylhistginylleucylthreonylprolylisoleucylseryylvalylglutamyltryptophylleucylhistidytamylalanylalanylasparaginylarginylleuinylglutamylphenylalanylglycyltyrosylclycylvalylalanyltyrosylserylarginylasphreonylcysteinylarginylalanylthreonylalaspartylhistidylthreonylserylalanylthrtylglutamyllysylserylleucylvalylglutalylglutamylglycylarginyllysylglycylleuylglutamylleucylglutamylarginylmethionlleucylthreonylglycylvalylthreonylthrelysylglutaminyllysylprolylaspartylisolylprolylvalylarginylvalylleucylglutamylphenylalanylarginylcysteinylarginylvaminylprolyllysylvalylasparaginyltryptolutaminylleucylisoleucylarginyllysylsealylarginyltyrosylaspartylglycylisoleuleucylvalylaspartylcysteinyllysylserylylvalyllysylvalylthreonylalanylglutamyylisoleucylglutamylhistidyllysylvalyllylglutaminylarginylglutamylaspartylpheinylarginylalanylprolylglutamylprolylatidylvalylhistidylglutamylprolylglycylutamylvalylglutaminyllysylvalylaspartythreonylglutamylthreonyllysylglutamylvnylglutamylarginylisoleucylthreonylhisylglutamylserylglutamylglutamylleucylaginylarginylthreonylglutamylglutamylglleucylthreonylalanylvalylglutamylleucylglutamylseryltyrosylglutamylglutamylllaspartylglutamylleucylleucylhistidyltlthreonylglutamylglutamylglutamyllysylamylglycyllysylisoleucylthreonylisoleurolylaspartyllysylisoleucylglutamylleulalanylprolyllysylisoleucylphenylalanyserylglutaminylthreonylvalylglycylglutidylphenylalanylarginylvalylarginylvallylglutamylcysteinylglutamyltryptophylysylisoleucylglutamylarginylserylasparltyrosyltryptophylprolylglutamylaspartleucylvalylisoleucylarginylaspartylvalylalanylserylisoleucylmethionylvalyllycylalanylglycylglutamylthreonylserylseleucylvalylglutaminylalanyllysylglutamanylthreonylglutaminylglutamylleucylglylglutamyllysylaspartylthreonylmethionlcysteinylglutamylthreonylserylglutamyysyltryptophyltyrosyllysylaspartylglyctamylglycylaspartyllysyltyrosylarginylyllysylvalylhistidylphenylalanylleucylylaspartylthreonylserylaspartylalanylglvalylleucylvalylglutamylaspartylglutaeonylalanyllysylleucylisoleucylvalylgllphenylalanylvalyllysylglutamylleucylgalylprolylglutamylseryltyrosylserylglysoleucylvalylserylprolylglutamylasparayptophyltyrosylhistidylasparaginylaspaparaginylglycyllysyltyrosylthreonylisoycylarginylglutaminylasparaginylleucylonyllysylglutamylaspartylglutaminylglyvalylisoleucylaspartylglycyllysyllysylllysylmethionyllysylprolylarginylprolyaminylglycylleucylserylaspartylglutamilaspartylisoleucylvalylglutaminylleucyglutamylserylvalylglutamylglycylvalyltylglutaminylglutamylvalylglutaminylprolisoleucylvalylisoleucylaspartyllysylgylleucylisoleucylglutamylaspartylmethianylglycylasparaginyltyrosylserylphenylleucylglycylleucylserylthreonylserylgerylvalylaspartylvalylisoleucylthreonyraginylvalylisoleucylglutamylglycylthrcysteinyllysylvalylserylvalylprolylaspyptophyltyrosylleucylasparaginylaspartrolylaspartylaspartylarginylvalylglutalthreonyllysylglutaminylarginylleucylvonylhistidylalanylserylaspartylglutamyeucylvalylglycylarginylvalylglutamylthylleucylserylvalylglutamyllysylisoleuccylleucylarginylaspartylleucylthreonylutaminylasparaginylvalylvalylphenylalahistidylserylglycylisoleucylaspartylvalalanyllysylaspartyllysylglutamylisoleyllysylisoleucylglutamylalanylhistidylcylthreonylvalylleucylasparaginylmethilutamylglycyllysyltyrosylthreonylphenysparaginylmethionylthreonylserylglycyllglycylalanylisoleucylseryllysylprolyleonylvalylalanylglutamylserylglutaminytamylcysteinylglutamylvalylalanylasparlglutamyltryptophylleucylarginylaspartucylthreonylasparaginylasparaginylisoltylglycylhistidyllysylarginylarginyllehreonyllysylleucylaspartylaspartylisolyrosyllysylvalylalanylthreonylseryllysylvalylglutamylalanylvalyllysylisoleucraginylleucylthreonylvalylthreonylglutlvalylphenylalanylthreonylvalylglutamyginylvalyllysylglycylvalylglutaminyltrycylvalylvalylleucylglutamylserylasparleucylserylvalyllysylglycylthreonylisoeucyllysylasparaginylcysteinylalanylislyltyrosylglycylphenylalanylarginylleuerylalanylarginylleucylhistidylvalylgloleucyllysyllysylprolyllysylaspartylvaraginylalanylthreonylvalylalanylphenylistidylaspartylthreonylvalylprolylvalyllysylserylvalylglutamylisoleucyllysylinylleucylvalylserylglutamylarginyllysleucylglutaminylasparaginylisoleucylselutamyltyrosylthreonylalanylvalylvalylinyllysylalanyllysylleucylphenylalanylisoleucylthreonyllysylthreonylmethionyalylprolylglutamylthreonyllysylthreonyteinylglutamylvalylserylhistidylphenylthionyltryptophylleucyllysylasparaginyylmethionylserylglutamyllysylphenylalaylglycyllysylleucylhistidylglutaminyllaraginylthreonylserylthreonylglutamylareonylphenylalanylvalylcysteinylglycylerylalanylthreonylleucylthreonylvalylteucylthreonylserylmethionylleucyllysyllutamylglutamyllysylaspartylthreonylisvalylthreonylvalylasparaginyltyrosylglsyltryptophylleucyllysylasparaginylglythreonylaspartyllysylcysteinylglutaminlleucylthreonylhistidylserylleucylaspaalylhistidylphenylalanylglycylaspartylphenylalanylvalylalanylglycyllysylalanylleucyltyrosylvalylglutamylalanylargilanylarginyllysylhistidylisoleucyllysylutamyllysyllysylarginylalanylmethionymylvalylserylglutamylprolylaspartylisophylmethionyllysylaspartylaspartylglutucylthreonylaspartylarginylisoleucyllylysyltyrosylvalylhistidylarginylleucylrginylmethionylserylaspartylalanylglycnylglycylglycylasparaginylvalylserylthvalylglutamylglycylarginylaspartylvalycyllysyllysylglutamylvalylglutaminylvaarginylalanylvalylvalylglutamylphenylaylaspartylaspartylvalylaspartylalanylhylglycylisoleucylglutamylisoleucylaspalutaminylglutamylarginylhistidyllysyltnylisoleucylhistidylarginylmethionylpheonylarginylglutaminylserylaspartylalanylalanylvalylalanylglycylarginylasparlleucyltyrosylvalylasparaginylalanylpralylleucylglutaminylglutamylleucylglutminylserylglycyllysylprolylalanylarginnylisoleucylserylglycylarginylprolylglyptophyltyrosyllysylglutamylglutamylglycylphenylalanyllysylcysteinyllysylpheylglutaminylglutamyltyrosylthreonylleunylphenylalanylprolylglutamylaspartylaeinylglutamylalanyllysylasparaginylaspylthreonylserylalanylserylleucylserylvlvalylserylprolylaspartylglutaminylglulylprolylalanylisoleucylisoleucylthreoreonylvalylthreonylserylglutamylglycylalanylglutaminylcysteinylarginylvalylsylvalylseryltryptophyltyrosylseryllysyolylserylarginylphenylalanylphenylalanlphenylalanylglutamylaspartylthreonyltucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylgyltyrosylthreonylphenylalanylvalylalanglycylglutaminylvalylserylserylthreonyglutamylalanylprolylglutamylserylisoleoleucylglutamylglutaminylglutamylisolenyllysylglutamylphenylalanylserylseryllutamylglutamylglutamylglycylleucylhisminylleucylseryllysylisoleucylasparagiucylleucylserylglutamylserylprolylvalyanylaspartylserylglutamyllysylglutamylphenylalanylisoleucyllysylglutamylvalyeucylserylmethionylglycylaspartylvalylnylvalylisoleucylglycylisoleucylprolyltryptophylphenylalanylphenylalanylaspanylprolylserylalanylaspartyltyrosyllysrtylglycylaspartylaspartylhistidylseryylalanylthreonyllysylleucylglutamylasphreonylcysteinylmethionylalanylserylasthreonylisoleucylcysteinylserylalanyltylseryllysylglycylglutamylglycylhistidonylglutamylserylalanylvalylalanyllysyylglycylprolylcysteinylprolylprolylhislleucyllysylprolylisoleucylarginylcystolylalanylisoleucylphenylalanylglutamytamylprolylalanylprolylthreonylvalylthutamylasparaginyllysylglutaminylleucylyrosylthreonylisoleucylisoleucylhistidlserylglycylthreonylphenylalanylisoleuutaminylarginylglutamylaspartylserylgllysylalanylglutamylasparaginylmethionyysteinylalanylalanylglutamylleucylleucthreonylaspartylmethionylthreonylasparyllysylserylthreonylprolylglutamylalanlprolylglutaminylthreonylprolylleucyllalanylleucylaspartylserylglutamylglutalphenylalanylvalyllysylaspartylthreonyucylisoleucylthreonylglutamylglutamylalseryltyrosylglutamylhistidylisoleucyllleucylserylserylglutaminylleucylprolyylleucylglutaminylserylisoleucylleucylylthreonylprolylglutamylserylthreonylateinylisoleucylasparaginylglycylserylinylprolylleucyllysylglutamylprolylseryeucylglutaminylisoleucylvalylglutaminyalanylseryllysylglutamylglycylisoleucymylprolylglutamylthreonylglutaminylalaglutamyllysylisoleucylphenylalanylprollglutamylglutaminylisoleucylasparaginyolylleucyllysylthreonylleucylleucylalaraginyltyrosylprolylglutaminylserylserionylhistidylseryltyrosylleucylthreonylylleucylserylleucyllysylglutamyllysylsparaginylarginylglutamylglutaminylargsylglutaminylglutamylalanylglutaminylslglutaminylserylleucylalanylglutamylgllglutaminylserylprolylaspartylvalylmetasparaginyltyrosylglutamylprolylleucylylcysteinylthreonylglutamylglycylglycymylserylalanylasparaginylprolylleucylgminylaspartylserylalanylvalylarginyliserylleucylarginylphenylalanylprolylleulglutaminylvalylleucylleucyllysylglutaaraginylvalylvalylmethionylprolylprolyylglutamylseryllysylarginylglutamylprolylglutaminylglutamylvalylglutaminylglllysylglutamylserylleucylleucylserylglglutaminylarginylleucylasparaginylleuccysteinylarginylalanylleucylglutaminyllglutaminylprolylglycylleucylphenylalainylasparaginylisoleucylglutamyllysylvlasparaginylisoleucylthreonylglutaminyucylmethionylcysteinylmethionyltyrosylserylvalylthreonylglutamylglutamylvalylglutamylaspartylvalylaspartylprolylgleucyllysylmethionylglutamylleucylarginylisoleucylisoleucyltyrosylglutamylgluylthreonylalanylglutamylglycylprolylarlycylalanyllysylthreonylserylleucylgluartylserylphenylalanylserylglycylserylsoleucylthreonylglutamylprolylglutamyllisoleucylserylthreonylglutamylglutamyaginylvalylglutaminylserylarginylvalyleonylprolylvalylthreonyllysylglycylvalspartylglutamyllysylglutaminylaspartylglutamylglutamyllysylglutamylglutamylsreonylglutamylglutamylvalylalanylthreotamylalanylglutamylglycylglycylleucyliprolylmethionylisoleucylhistidylthreonvalylserylglutamylglutamylglycylaspartnylthreonylserylisoleucylthreonylasparaginyltryptophyltyrosylphenylalanylglulylserylaspartylglutamyllysylphenylalapartylglutaminylasparaginylthreonyltyrartyllysylvalylasparaginylthreonylglutlglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamyllglycyllysylthreonylalanylthreonylseryllysylarginylalanylalanylprolylvalylisutamylprolylleucylglutamylvalylalanylllphenylalanylthreonylcysteinylglutamyllasparaginylvalylarginylphenylalanylglalanylglycylarginylglutamylisoleucyltyeinylserylisoleucylarginylserylseryllyglutamylisoleucylleucylarginylthreonylylglycylglutamyltyrosylthreonylcysteinyltyrosylglycylserylvalylserylcysteinyylvalylthreonylvalylprolylglycylglycylleucylleucylprolylglutamylarginyllysylutamylvalylvalylleucyllysylserylvalyllmylglutamylglutamylglutamylprolyllysylglutamyllysylvalyllysyllysylprolylalanolylprolyllysylprolylvalylglutamylglutlvalylthreonyllysylarginylglutamylargiylthreonyllysylvalylprolylglutamylisolylleucylprolylalanylprolylglutamylprolnylglutamylvalyllysylthreonylisoleucyllprolylglutamylprolylthreonylprolylisoylvalylprolylvalylvalylglycyllysyllysylyllysylglutamylglutamylalanylalanyllylysylglycylvalylprolyllysyllysylthreonlalanylglutamylarginylarginyllysylleuccylglutamyllysylprolylprolylaspartylglnyltyrosylglutaminylleucyllysylalanylvlyllysylglutamylisoleucyllysylaspartyltamylserylglutamylphenylalanylvalylglylanylglutamylcysteinylleucylvalylserylhreonylthreonyltryptophylmethionyllysyeucylarginylglutamylserylprolyllysylhilanylaspartylglycyllysylaspartylarginycylaspartylvalylglutaminylleucylserylahreonylcysteinylvalylleucylarginylleucylthreonylserylthreonylalanyllysylleucrolylvalylarginylphenylalanylvalyllysyamylvalylthreonylvalylvalyllysylglycylserylcysteinylglutamylleucylasparaginyalyltryptophylarginyllysylaspartylglycysylprolylglycylarginylisoleucylvalylpylmethionylarginylalanylleucylthreonylspartylaspartylthreonylaspartylalanylgreonylvalylglutamylasparaginylalanylasysteinylserylserylcysteinylvalyllysylvnylaspartyltryptophylleucylvalyllysylpinylhistidylvalyllysylprolyllysylglycylalanylcysteinylaspartylisoleucylalanyinylisoleucyllysyltryptophylphenylalanlisoleucylprolylalanylglutamylprolylasmylisoleucylleucylarginylaspartylglycyucyllysylisoleucyllysylasparaginylalanoleucylalanylglutamyltyrosylalanylvalyylarginyltyrosylprolylalanyllysylleucylglutamylvalylglutamylleucylleucyllysyylthreonylisoleucyltyrosylglutamyllysyylaspartylalanylglutamylisoleucylserylylglycylglutaminyltryptophyllysylleucyinylprolylserylprolylthreonylcysteinyllglycylglycyllysylarginylphenylalanyllyllysylleucylaspartylglutaminylalanylgaminylalanylleucylasparaginylalanylisoylleucylthreonylvalyllysylglutamylisolanylalanylvalylprolylleucyllysylaspartrginylarginylglutaminylalanylarginylphcylthreonylarginylglutamylalanylasparaysylglycylprolylaspartylisoleucylisolenylalanylaspartylisoleucylisoleucylalaisoleucylleucylvalylisoleucylasparaginylaspartylaspartylglutamylglycylvalyltutamylglycyllysyllysylthreonylserylalareonylglycylisoleucylarginylleucyllysyucylglutamylaspartylglutaminylthreonyleonylalanylthreonylphenylalanylvalylcylutamyllysylmethionylhistidylvalylvalyinylaspartylalanyllysylleucylhistidyltcylisoleucylserylserylglutamylglycyllymylmethionyllysylglutamylvalylthreonyllglutaminylisoleucyllysylalanylglutamiylthreonylalanylglutaminylleucyllysylvlyltyrosylphenylalanylthreonylvalyllysylalanylvalylglutamyllysylaspartylglutteinylglutamylvalylseryllysylaspartylvlalanyllysylaspartylglycylglutamylglutlysyltyrosylserylisoleucyllysylalanylaoleucylleucyllysylisoleucyllysyllysylaylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinylatyllysylthreonyllysylalanylasparaginylinylleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutamylvalylphenylalanylvalylglycyllalanylglutamylisoleucylglutamylleucyltidylglycylglutaminyltryptophyllysylleylthreonylalanylserylprolylaspartylcystamylaspartylglycyllysyllysylhistidyliylasparaginylcysteinylglutaminylleucylylvalylserylphenylalanylglutaminylalanalanylalanylasparaginylleucyllysylvalyleucylphenylalanylisoleucylthreonylproylphenylalanylglutamyllysylaspartylglulcysteinylglutamylvalylserylarginylglularginyltryptophylleucyllysylglycylthreonylglycylaspartylaspartylarginylphenlaspartylglycylthreonyllysylhistidylselalanylalanylphenylalanylglutamylasparnylphenylalanylglutamylalanylglutamylaycyllysylleucylisoleucylisoleucylglutalphenylalanylleucylthreonylprolylleucysylglutamyllysylglutamylserylalanylvalleucylserylhistidylaspartylasparaginyllphenylalanyllysylasparaginylaspartylgnylthreonylarginylserylvalylserylmethillysylthreonylhistidylserylisoleucylthylserylisoleucylaspartylaspartylthreonlylglutamylalanylmethionylglycylmethiocylthreonylvalylleucylglutamylglycylasonylglycyllysylleucylglutaminylaspartylysylaspartylglutamylvalylisoleucylleuucylseryllysylalanylaspartylalanylprolysylaspartylglycyllysylglutamylisoleuclanylvalylisoleucyllysylthreonylasparteucylisoleucylleucyllysyllysylalanylleylglutaminyltyrosylthreonylcysteinylasyllysylthreonylserylglycyllysylleucylainylglutamylisoleucyllysylleucylvalylalglutamylvalylmethionylglutamylthreonylalanylglutamylthreonylglutamylisoleuceucylhistidylalanylasparaginyltryptophnylleucylleucylglutaminylthreonylprolylysylglutamylglutamylglycyllysylisoleustidylasparaginylcysteinylarginylleucyycylvalylaspartylphenylalanylglutaminyerylserylalanylhistidylleucylarginylvaglycylleucylleucylarginylprolylleucyllnylalanylglycylglutamylthreonylalanyltlglutamylleucylseryltyrosylglutamylaspyptophyltyrosylleucyllysylglycyllysyllyllysylvalylvalylprolylarginylserylgluylleucylthreonylleucylarginylaspartylvylglycylglutamylvalylglutaminylleucyltnyllysylthreonylhistidylalanylasparagiamylprolylprolylvalylglutamylphenylalalaspartylglutaminylthreonylvalylglutamlvalylleucylglutamylcysteinylglutamylvalanyllysylvalyllysyltryptophylphenylaglutamylisoleucylleucyllysylseryllysyllanylaspartylglycylarginylvalylarginylpartylcysteinylthreonylprolylglutamylalthreonylcysteinylaspartylalanyllysylaylcysteinylasparaginylleucylasparaginylglutamylphenylalanylleucylarginylprolminylvalylarginylglutamyllysylglutamyllutamylcysteinylglutamylleucylserylargalyllysyltryptophylphenylalanyllysylaslysyllysylglycyllysyllysyltyrosylasparylalanylvalylarginylisoleucylleucylvallleucylleucylaspartylaspartylglutamylalutamylvalylarginylthreonylalanylarginlthreonylvalylleucylglutamylglutamylglyllysylasparaginylleucylalanylasparagimylthreonylaspartylthreonylisoleucyllylseryllysylprolylglycylalanylglutamylvglycylaspartylglutamylglutamylisoleucyinyltyrosylglutamylisoleucylleucylthreylisoleucylleucylvalylisoleucylglutamilutamylaspartylalanylglycylasparaginyleucylprolylserylserylarginylthreonylastidylglutamylleucylalanylalanylglutamylylglutaminylasparaginylleucylglutamylyllysylalanylglutamylphenylalanylvalylutamylserylphenylalanylprolylvalylglutlaspartyllysylthreonylleucylglutamylseylvalylisoleucylalanylaspartylglycyllyllysylaspartylalanylthreonylleucylglutyltyrosylvalylvalylmethionylvalylglycynylhistidylleucylthreonylvalylisoleucylvalylvalylprolylleucyllysylaspartylthaminylglutaminylglutamylvalylvalylphenlvalylasparaginylthreonylglutamylglycyenylalanylarginylasparaginylglutamylglpartylserylseryllysyltyrosylisoleucyliylleucylvalyltyrosylthreonylleucylargistidylleucylaspartylaspartylglutaminylvalylserylleucylthreonylasparaginylhisylvalyllysylserylalanylalanylasparaginmylglutamylaspartylleucylarginylisoleupartylisoleucylglutamylthreonylmethionnylphenylalanyltryptophylcysteinyllysyaginylvalylthreonylleucyllysyltryptophtamylglutamylvalylprolylphenylalanylasyrosylarginylvalylaspartyllysyltyrosyllisoleucyllysylaspartylcysteinylglycyllycylglutamyltyrosylisoleucylvalylthreysylserylvalylalanylglutamylleucylleucrolylthreonylglutamylphenylalanylvalyltylglutaminylthreonylvalylthreonylglutnylvalylphenylalanylserylcysteinylglutylalanylasparaginylvalyllysyltryptophyinylglutamylisoleucyllysylglutamylglyclglutamyllysylaspartylglycylserylisolesoleucyllysylaspartylcysteinylarginyllnylglutamyltyrosylalanylcysteinylglycyerylarginylalanylarginylleucylphenylalrolylvalylglutamylisoleucylisoleucylarisoleucylleucylglutamylalanylprolylglyanylleucylalanylglutamylleucylasparagialylglutaminyltryptophylleucylarginylavalylvalylglutaminylglycylaspartyllysyylserylglutamylglycyllysylisoleucylhisylcysteinylaspartylisoleucyllysylprolytamyltyrosylarginylphenylalanylisoleuclanylarginylalanyllysylleucylglutamyllsoleucyllysylthreonylalanylaspartylglurtylvalylglycyllysylprolylleucylthreonspartylalanyltyrosylprolyllysylalanylgylalanyllysylglutamylasparaginylglutameonylisoleucylaspartylthreonylthreonylylphenylalanylarginylisoleucylleucylglllysylglycylarginyltyrosyllysylisoleucysylhistidylglycyllysylalanylglutamylgylleucyllysylvalylisoleucylaspartylvalaraginylleucylglutamylvalylthreonylgluycylglutamylvalylserylleucylalanyltryphreonylaspartylglycylglycylseryllysylivalylglutamylarginylarginylaspartylisotophylvalylleucylalanylthreonylaspartylglutamylphenylalanylthreonylvalylthreylglycylvalylglutamyltyrosylleucylphennylasparaginylarginylvalylglycylthreonthreonylaspartylasparaginylprolylvalylsylaspartylvalylprolylglycylprolylprolleucylthreonylaspartylvalylasparaginylleucylthreonyltryptophylglutamylprolylglycylalanylglutamylisoleucylthreonylaamylleucylarginylaspartyllysylthreonylrtylthreonylalanylmethionylthreonylvalylserylalanylthreonylvalylthreonylaspanylglutamyltyrosylserylphenylalanylargaraginylarginylisoleucylglycylvalylglyonylprolylphenylalanylvalyllysylvalylalarginylprolylserylprolylprolylvalylaspartylglutaminylthreonylglutaminylseryptophylglutamylprolylprolylleucyllysyleucylleucylglycyltyrosylisoleucylisolelglutamylglycyllysylaspartylasparaginylasparaginylmethionyllysylleucylvalylpysylvalylthreonylglycylleucylglutamyllucyltyrosylarginylvalylserylalanylglutylserylaspartylprolylserylglutamylisolylalanylaspartylaspartylalanylphenylalionylaspartylleucylserylalanylphenylalylvalylisoleucylvalylprolylasparaginylcylvalylprolylserylthreonylglycyltyrosthreonyltryptophylcysteinylphenylalanyamylthreonylglycylaspartylarginylvalylrylalanyltyrosylalanylglutamylleucylvalarginylserylaspartyllysylglycylisoleuglutamylasparaginylarginylvalyllysylthsoleucylaspartylvalylasparaginylvalylinylprolyllysylglutamylleucyllysylphenynyllysylaspartylserylvalylhistidylleucrolylaspartylaspartylaspartylglycylglyyrosylvalylvalylglutamyllysylarginylglltryptophylthreonyllysylvalylmethionylpartylleucylglutamylphenylalanylthreontaminylglycyllysylglutamyltyrosylleucynylarginylasparaginyllysylcysteinylglytyrosylvalylaspartylglutamylprolylvalyrolylalanylthreonylvalylprolylaspartylllysyltryptophylarginylaspartylarginylucylphenylalanylleucylthreonyltryptophnylaspartylglycylglycylserylarginylisolylglutamylarginylcysteinylprolylarginlvalylalanylcysteinylglycylglutamylpromethionylglutamylvalylthreonylglycylletophyltyrosylalanyltyrosylarginylvalylylglutaminylglycylalanylseryllysylprollglutamylisoleucylglutaminylalanylvalyalanylprolylglutamylisoleucylphenylalaucylalanylglycylleucylthreonylvalyllyslglutamylleucylprolylalanylthreonylvalprolyllysylisoleucylthreonyltryptophyllisoleucylleucyllysylglutaminylaspartyucylglutamylasparaginylvalylprolyllysyleucylvalylaspartylseryllysylarginylserosylisoleucylisoleucylglutamylalanylvarginylalanylthreonylalanylvalylvalylgspartyllysylprolylglycylprolylprolylalucylthreonylaspartylvalylthreonylaspareucylthreonyltryptophylasparaginylprolylglycylseryllysylisoleucylthreonylaspginylarginylalanylthreonylaspartylseryylleucylserylserylthreonylvalyllysylasyllysylalanylthreonyllysylleucylisoleurosylisoleucylphenylalanylarginylvalylionyltyrosylglycylalanylglycylglutamyllylisoleucylthreonylalanyllysyltyrosyllprolylglycylprolylprolylthreonylarginisoleucylthreonyllysylaspartylalanylvacysteinylglutamylprolylaspartylaspartyleucylthreonylglycyltyrosyltryptophylvolylaspartylthreonylaspartyllysyltryptyllysylmethionylprolylvalyllysylaspartyllysylglycylleucylthreonylasparaginylalanylarginylvalylleucylalanylglutamylglycyllysylprolylseryllysylserylthreoneucyllysylaspartylprolylisoleucylasparylglycyllysylprolylthreonylvalyllysylalvalylarginylleucylasparaginyltryptophylaspartylglycylglycylalanyllysylisolecylglutamylmethionylleucyllysylthreonytophylvalylarginylvalylalanylglutamylgtaminylhistidylleucylleucylprolylglycyminylglutamyltyrosylserylphenylalanylaginyllysylalanylglycylglutamylserylgluaspartylprolylvalylleucylcysteinylargiprolylserylprolylprolylarginyltryptophaginylisoleucylthreonyllysylasparaginyryptophylthreonylvalylprolylglutamyllysoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoltylvalylarginylarginyllysylglycyltryptlthreonylthreonylvalyllysylaspartylthreonylprolylleucylthreonylglutamylglycylarginylvalylalanylalanylglutamylasparylserylaspartyltyrosylthreonylglutamylleucylalanyllysylaspartylthreonylphenyprolylprolyltyrosylalanylleucylalanylvarginylhistidylvalylaspartylleucyllysylasparaginylaspartylglycylglycylarginyrosylvalylisoleucylglutamyllysyllysylgrginyltryptophylvalyllysylalanylglycylrtylcysteinylasparaginylphenylalanylareucylglutamylglycylthreonylglutamylvalalylarginylalanylglutamylasparaginylglylprolylserylglutamylprolylthreonylglulutamylaspartylprolylthreonylserylprolrtylleucylhistidylvalylthreonylaspartyoleucylalanylisoleucylalanyltryptophylaginylglycylglycylserylprolylisoleucylglutamylmethionylcysteinylprolylvalylglmethionylarginylvalylasparaginylserylleucyllysylphenylalanyllysylvalylglutapartyllysylglutamyltyrosylvalylleucylaginylalanylisoleucylglycylvalylserylglerylglutamylasparaginylvalylvalylalanyyllysylprolylthreonylisoleucylaspartyltylisoleucylisoleucylvalylisoleucylgluisoleucylprolylvalylprolylphenylalanylthreonylvalylseryltryptophylhistidyllylysylalanylserylaspartylarginylleucyltartylhistidylisoleucylserylalanylhistirylvalylarginylalanylaspartylalanylglylthreonylleucylglutamylasparaginyllysynylserylisoleucylasparaginylvalyllysylcylprolylcysteinyllysylaspartylisoleucthreonyllysylserylserylcysteinyllysyllylprolylglutamylphenylalanylaspartylglucylhistidyltyrosylvalylleucylglutamylrginylarginylthreonyltyrosylisoleucylpmylasparaginyllysylleucylseryltryptophsoleucylprolylasparaginylglycylglutamyinylvalyllysylalanylvalylasparaginyllyyrosylisoleucylglutamylleucyllysylaspautaminylaspartylprolyllysylglutaminylplaspartylvalylglutamylvalylhistidylasplalanylmethionylthreonylisoleucylthreoltyrosylaspartylglycylglycylseryllysyleucylisoleucylglutamyllysylisoleucylalnyltryptophyllysylarginylcysteinylasparolylisoleucylleucylthreonyltyrosylthrlglutamylglycyllysylglutamyltyrosylglunylalanylglutamylasparaginylalanylalanlserylarginylalanylthreonylprolylprolyolylisoleucylaspartylalanylprolyllysylserylleucylglutamylvalyllysylarginylglleucylaspartylalanylserylisoleucylseryonylisoleucylthreonyltryptophylisoleucalylisoleucylvalylprolylglutamylglutamlanylprolylleucylvalylarginylarginylarinylglutamylglutamylglutamylprolylphenonylglutaminylarginylleucylserylisoleuylglycylglutamylserylglutaminylleucylaylarginylprolylaspartylhistidylglycyllvalylglutamylasparaginylaspartylhistidrolylcysteinylthreonylvalylserylvalyllolylprolylisoleucylasparaginylphenylalylisoleucylarginyllysylthreonylserylvautamylprolylprolylleucylaspartylaspartlisoleucylasparaginyltyrosylthreonyllethreonyllysylprolylaspartylserylglutamonylserylthreonylleucylarginylhistidylonyllysylleucylisoleucylglutamylglycylnylarginylvalylarginylalanylglutamylasrolylglycylprolylprolylcysteinylvalylsylaspartylprolylphenylalanylglycylprolllysylprolylisoleucylvalylglutamylasparylmethionylleucylvalyllysyltryptophyltylasparaginylglycylserylprolylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylvalylaspphylserylarginylvalylasparaginyllysylsucyllysylalanylasparaginylvalylaspartyucylthreonyltyrosylvalylphenylalanylarparaginylalanylalanylglycylprolylglycyserylaspartylprolyllysylthreonylalanyllprolylprolylglycylprolylprolylisoleuclthreonylserylserylthreonylthreonylisohylglutamylprolylprolylalanylphenylalatamylisoleucylvalylglycyltyrosylphenyleucylvalylglycylthreonylasparaginyllysreonylglutamyllysylmethionylisoleucyllreonylvalyllysylglutamylisoleucylarginyllysylleucylarginylvalylserylalanylvatamylglycylprolylprolylglycylglutamyltlvalylalanylglutamylprolylglutaminylglylleucylaspartylvalylserylvalyllysylglcylmethionylalanylglycyllysylthreonylllylvalylthreonylglycylarginylprolylvallthreonyllysylglutamylglutamylglycylglginylvalylvalylisoleucylaspartylasparalutamylleucylisoleucylisoleucyllysylastylhistidylglycylarginyltyrosylvalylisginylserylcysteinylglycylseryllysylphealylglutamylvalylphenylalanylaspartylvpartylleucyllysylprolylvalylvalylthreocysteinylleucylleucylasparaginyltryptortylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylglutamylarginyllysylathreonyltryptophylarginylglutaminylprolarginylseryllysylcysteinylaspartylisotamylglycylglutaminylglutamyltyrosyllylalanyllysylasparaginyllysylphenylalanvalylglutamylisoleucylglycylprolylisollleucylglycylprolylprolylthreonylseryltyrosylthreonylglutamylarginylglutaminonylleucylaspartyltryptophyllysylglutacylglycylserylprolylisoleucylglutaminytamyllysylarginylarginylhistidylaspartutamylarginylvalylasparaginyllysylargieonylserylphenylalanylleucylvalylglutalhistidylglutaminylmethionyltyrosylglulanylvalylasparaginylglutamylisoleucylrylleucylprolylleucylasparaginylvalylvrtylglutamylvalylprolylprolylthreonyliylvalylarginylglycylaspartylthreonylislutamylprolylvalylhistidylisoleucylprolleucylprolylmethionylprolyllysylisolearaginylglutamylthreonylvalylisoleucylalanylleucylglutaminylisoleucylthreonyinylserylglutamylalanyllysylthreonylglylalanylvalylarginylglutamylaspartyllyylthreonylalanylserylasparaginylarginyarginylasparaginylvalylhistidylvalylglolylserylprolylprolylarginylasparaginysoleucyllysylalanylglutamylserylcysteispartylalanylprolylleucylaspartylaspareucylthreonylhistidyltyrosylvalylisolenylserylarginyllysyllysylalanylglutamyeonylasparaginylthreonylalanylvalylgluucyltryptophyllysylleucylisoleucylprollglutamylphenylalanylarginylvalylarginlglycylisoleucylserylaspartylglutamylclvalylisoleucylglutaminylaspartylprolyolylprolylglycyllysylprolyllysylvalyllylserylmethionylleucylvalylseryltryptotylasparaginylglycylglycylserylprolyliphylleucylglutamyllysylarginylglutamylptophylserylarginylvalylserylarginylalylglycylleucyllysylglycylvalylglutamylrginylleucylleucylglutamylglycylvalyllginylalanylmethionylalanylisoleucylaspglycylprolylprolylserylglutamylprolylsylglycylaspartylprolylisoleucylphenylaserylcysteinylprolylglutamylvalyllysyllisoleucylserylleucylglycyltryptophyllglycylglycylserylprolylisoleucyllysylgethionylglutaminylglutamylglutamylglycllysylarginylvalylasparaginylglutamylpreonylthreonylcysteinylglutamylcysteinlysylglutamylleucylarginyllysyltyrosyllalanylvalylasparaginylglutamylalanylgylaspartylthreonylthreonylglycylglutamrtylisoleucylglutaminylglutamylglutamyleucylaspartylisoleucylglycylalanylglucysteinyllysylalanylglycylserylglutamilanylvalylisoleucyllysylglycylarginylpryptophylglutamylphenylalanylaspartylghionyllysylaspartylglycylvalylhistidylrtylalanylglutaminylleucylglutamylthreerylvalylisoleucylisoleucylisoleucylprrylhistidylthreonylglycyllysyltyrosylsaraginyllysylalanylglycylglutaminyllyslarginylvalyllysylvalylmethionylaspartlaspartylleucyllysylvalylserylaspartylcysteinylarginylleucylseryltryptophyllaspartylglycylglycylaspartylarginylisocylglutamyllysylarginylthreonylisoleucylthreonyllysylvalylasparaginylprolylathreonylphenylalanylvalylvalylprolylasaminylglutaminyltyrosylphenylalanylphelutamylasparaginylarginylphenylalanylgylglutamylthreonylisoleucylglutaminylaaspartylprolylisoleucyltyrosylprolylprsylleucyllysylisoleucylglycylleucylisonylvalylhistidylleucylseryltryptophyllartylglycylglycylserylprolylvalylthreotamylcysteinylleucylalanyltryptophylasysyllysylglutamylalanyltryptophylarginylarginylaspartylvalylglutamylglutamyllvalylglutamylaspartylleucylvalylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylalanylalylseryllysylprolylserylalanylthreonycysteinylglutaminylarginylprolylaspartylaspartylleucyllysylglutamylphenylalautamylglycylthreonylasparaginylvalylassoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalptophylphenylalanyllysylalanylprolylprinyllysylglutamylprolylvalylleucyltyroaraginyllysylleucylvalylvalylaspartylacylvalylisoleucylprolylglutaminylserylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylthinylleucylglycylthreonylalanylseryllysaraginylvalylleucylglycylarginylprolylisoleucyllysylphenylalanylglutamylserymethionylthreonylleucylseryltryptophylylaspartylglycylglycylseryllysylisoleusoleucylglutamyllysylarginylglutamylaltryptophylvalylhistidylvalylserylseryllthreonyltyrosylthreonylisoleucylprolytidylglutamyltyrosylvalylphenylalanylaminylasparaginyllysyltyrosylglycylisolrtylserylglutamylprolylglutamylthreonyylalanylserylvalylprolylglycylalanylprlserylserylvalylthreonylarginylasparagraginyltryptophylglutamylglutamylprolylserylprolylvalylthreonylglycyltyrosylsylaspartylthreonylthreonylseryllysylaparaginylarginylaspartylprolylisoleucyglycylvalylseryltyrosyllysylvalylthreocylserylaspartyltyrosylglutaminylphenyleucylasparaginylalanylalanylglycylvalylserylaspartylprolylalanylthreonylalaanylprolylprolylglycylprolylprolylphenartyltryptophylthreonyllysylserylserylhylserylprolylprolylleucyllysylaspartylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyltyylglutamylglutamyltryptophylglutamyllyvalylarginylglycylthreonyllysylleucylvlutamylglycylalanylphenylalanyltyrosyllanylvalylasparaginylisoleucylalanylglycylglutamylvalylthreonylaspartylvalylrtylarginylleucylvalylserylprolylasparanylserylvalylarginylaspartylarginylisylglycylvalylisoleucylarginylisoleucylcyllysylprolylprolylprolylthreonylvalyonylasparaginylglutamylarginylthreonyllthreonylisoleucylglutamylthreonylthreethionylvalylisoleucyllysylasparaginylidylglutaminylglycylvalyltyrosylseryllutamylalanylglycylglutamylarginyllysyllaspartylvalylleucylaspartylvalylprolylylphenylalanylleucylalanylhistidylasputamylserylcysteinyllysylleucylthreonylutamylaspartylaspartylglycylglycylserltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylalanyltryptophylthreonylprolylvalyylarginylglutaminylasparaginylalanyltholeucylglutaminylglycyllysylalanyltyrosoleucylalanylalanylglutamylasparaginylprolylphenylalanylvalylglutamylthreonleucylarginylglutamylprolylisoleucylthlylglutamylaspartylleucylglutamylvalylraginylthreonylvalylthreonylleucylthreyllysyltyrosylaspartylglycylglycylserynyltyrosylvalylleucylglutamylserylargitamyllysylphenylalanylhistidyllysylvalginylleucylleucylserylarginyllysyltyrosylglutamylglycylaspartylthreonyltyroslanylvalylasparaginylisoleucylvalylglyphenylalanylcysteinylthreonyllysylprolpartylglutamylleucylalanylprolylprolyllphenylalanylarginylaspartyllysylleucylglutamylalanylphenylalanylalanylleucylycyllysylprolyllysylprolyllysylvalylsrtylglutamylalanylaspartylvalylleucylgnylhistidylisoleucyllysylthreonylthreoleucylglutamyllysylisoleucyllysylalanyyllysyltyrosylcysteinylvalylvalylvalylcylserylarginyllysylglycylphenylalanylvalylvalylaspartylhistidylprolylglycylerylphenylalanylaspartylglutamylvalyltlvalylisoleucylseryltryptophyllysylproylglycylseryllysylisoleucylthreonylasputamyllysyllysylglutamylvalylglycyllysrolylvalylthreonylserylalanylserylalanylvalylseryllysylleucylleucylglutamylghenylalanylarginylisoleucylhistidylalaglycylisoleucylserylaspartylprolylleucysylalanyllysylaspartylarginylphenylallprolylaspartylglutaminylprolylisoleucllysylaspartylserylalanylleucylvalylthlylhistidylaspartylglycylglycyllysylprosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylarginyltryptophylalanylarginylvalylthistidylprolyltyrosylthreonyllysylphenyucylleucylglutamylglycylcysteinylglutainylvalylserylalanylglutamylasparaginyycylaspartylprolylserylprolylprolylserllysylaspartylprolylisoleucylalanyllysaginylprolylglutamylalanylisoleucylaspaginylserylvalylaspartylleucylthreonylinylhistidylaspartylglycylglycylseryllleucylvalylglutamyltyrosylglutaminyllymyltryptophylarginylarginylalanylasparlserylcysteinylprolylglutamylthreonyllleucylarginylaspartylglycylglutaminyltnylvalylleucylalanylvalylasparaginylalylprolylalanylhistidylvalylprolylglutatylarginylleucylglutamylprolylprolylglalanylasparaginylmethionylalanylarginyllysylvalylglycylaspartylthreonylleucysoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalhyllysyllysylglutamylaspartylarginylasylarginylisoleucylaspartylvalylthreonylutamylisoleucylarginylasparaginylalancylglycylisoleucyltyrosylserylleucylthlalanylglycylseryllysylthreonylvalylseaspartyllysylprolylglycylprolylprolylarylglutamylisoleucylarginyllysylaspartyltryptophyllysylglutamylprolylleucylaylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvrtylvalylalanylserylalanylglutaminyltrlthreonylseryllysyllysyllysylserylhistleucylasparaginylglutamylglycylasparaganylarginylvalylalanylalanylglutamylasinylglycylprolylphenylalanylvalylglutayllysylalanylleucylaspartylprolylleucyolyllysylaspartylleucylhistidylhistidyeonylglutamylvalylserylleucylvalyltryplarginylaspartylglycylglycylserylprolyylvalylglutamyltyrosylglutaminylglutamspartyltryptophylisoleucyllysylphenylaraginylleucylglutamylcysteinylvalylvaltaminylglycyllysylthreonyltyrosylarginylglutamylasparaginylisoleucylvalylglythreonylthreonylisoleucylprolylisoleucyllysylleucylvalylprolylprolylserylvaleucylisoleucylglutamylglycylleucylvalyonylvalylarginylphenylalanylprolylalanlylprolylvalylprolylthreonylalanyllysyglycylserylglutamylisoleucyllysylthreohreonylvalylglutamylthreonylaspartylaslleucylthreonylisoleucyllysylasparaginrtylthreonylglycylglutamyltyrosylglutaaraginylalanylalanylglycylseryllysylthlthreonylvalylleucylaspartylvalylprolyolylisoleucylasparaginylisoleucylleucylhistidylmethionylthreonylisoleucylserysylaspartylaspartylglycylglycylserylpylisoleucylvalylglutamyllysylglutaminyylthreonyltryptophylglycylvalylvalylseyllysylleucyllysylisoleucylprolylhistiinylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarraginyllysylisoleucylglycylvalylglycylonylprolylthreonylvalylalanyllysylhistlylserylprolylprolylglycyllysylprolylvhreonylglutamylasparaginylalanylalanyllleucylprolyllysylserylaspartylglycylgycyltyrosyltyrosylmethionylglutamylargcyllysyltryptophylvalylarginylvalylasplalanylaspartylleucyllysylphenylalanylosylglutamylglycylasparaginylthreonyltlylphenylalanylalanylglutamylasparaginlprolylserylprolylserylserylaspartylprginylprolylisoleucyllysylprolylprolylgylprolyllysylleucyllysylaspartyllysylspartylleucylvalyltryptophylthreonyllysycylserylprolylisoleucylleucylglycyltytaminyllysylprolylglycylthreonylalanylnylisoleucylasparaginyllysylaspartylglnylcysteinylalanylphenylalanylarginylvamylglycylasparaginylglutamyltyrosylarsylalanylalanylasparaginylisoleucylvallarginylglutamylleucylalanylglutamylselisoleucylleucylhistidylprolylprolylgllylthreonylcysteinylarginylaspartylvallglycylglutaminylthreonylisoleucylargillysylglycylarginylprolylglutamylprolylthreonyllysylglutamylglycyllysylvalylnylvalylaspartylleucylisoleucylglutamiglutamylleucylglutaminylisoleucyllysylartylhistidylglycyllysyltyrosylisoleucnylserylserylglycylhistidylalanylglutalasparaginylvalylleucylaspartylarginylylasparaginylleucyllysylvalylthreonylalasparaginylcysteinylthreonylisoleucylrolylleucylaspartylasparaginylglycylglsparaginylphenylalanylisoleucylvalylglraginylglutaminyllysylglycyltryptophyltylvalylthreonyllysylarginylleucylisolucylalanylasparaginylasparaginylglutamvalylcysteinylalanylglutamylasparaginyhreonylisoleucylglutamylthreonyllysyltsoleucylasparaginylprolylisoleucylaspaylglutamylasparaginylleucylhistidylisolthreonylphenylalanylvalyltyrosylleucylaspartyltyrosylaspartylglycylglycylsesylhistidylvalylglutamylarginylarginyltyltryptophylglutamylarginylvalylhistiutamylthreonylhistidyltyrosylmethionyllutamylasparaginylglutaminylisoleucyltlylglutaminylthreonyllysylasparaginylgartyltryptophylvalyllysylthreonylglutaamylaspartylleucylglutaminyllysylprolyylserylglycylvalylleucylthreonylvalyllleucylarginylleucylglutamylalanylglycylalanylprolylglutamylvalylalanyltryptotylalanylthreonylaspartylleucylthreonylisoleucylaspartylthreonylarginylalanylserylleucylthreonyllysylalanyllysylartyrosylvalylvalylthreonylalanylthreonyylphenylalanylvalylalanyltyrosylalanylaspartyllysylprolylglycylprolylvalylarlvalylaspartylvalylserylserylaspartylayltryptophylaspartylprolylprolylglutaminylglutamylisoleucylglutaminylasparagysylcysteinylglutamylthreonyllysylargieonyltyrosylserylalanylthreonylvalylleeonylvalylthreonylarginylleucylisoleuctyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalysylisoleucylglycylthreonylglycylprolyolylvalylisoleucylalanyllysylthreonylllarginylprolylaspartylprolylprolylglutylglutamylglutamylmethionylthreonylvalrolylglutamyltyrosylaspartylglycylglyctyrosylphenylalanylleucylglutamyllysylonylarginyltryptophylvalylprolylvalylaprolylglutamylarginylarginylmethionylllleucylprolylaspartylhistidylglutamyltvalyllysylalanylglutamylasparaginylgluglutamylprolylserylleucylprolylserylarartylprolylisoleucylglutamylprolylprolinylphenylalanylarginylvalylvalylasparylisoleucylthreonylleucylglycyltryptopartylglycylglycylalanylprolylisoleucyltamylmethionylarginylprolyllysylisoleuspartylglutamylglycyltryptophyllysylarylalanylglutaminylleucylvalylarginyllylthreonylserylleucylaspartylglutamylaslutamylphenylalanylarginylvalylcysteininylvalylglycylisoleucylglycylarginylpmylalanylisoleucyllysylprolyllysylglutolylglutamylisoleucylaspartylleucylaspylleucylvalylisoleucylvalylarginylalaninylleucylphenylalanylalanylisoleucylvlprolyllysylvalylthreonyltryptophylargylasparaginylvalylvalylarginyllysylglyylaspartylthreonylmethionylalanylphenyparaginylserylthreonylarginylaspartylaleucylthreonylleucylvalylasparaginylprvalylphenylalanylvalylasparaginylvalylrolylglycylprolylvalylserylaspartylleuonyllysylthreonylserylcysteinylhistidyolylglutamylasparaginylaspartylglycylgstidyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysnyllysylthreonyltryptophylserylthreonysyllysylthreonylserylphenylalanylhistilylprolylglycylasparaginylglutamyltyrohreonylalanylvalylasparaginylglutamyltthreonylaspartylvalylprolyllysylprolyllleucylserylglutamylprolylaspartylprollanylthreonylglutamylmethionylthreonylleucylalanyltryptophylleucylprolylprolalanyllysylisoleucylaspartylglycyltyroginylglutamylglutamylglutamylglutaminyhylthreonylglutamyltyrosylserylvalylvalylvalylthreonylglycylleucyllysylglutaylalanylarginylvalylalanylalanylarginyerylleucylprolylarginylglutamylalanylganyllysylglutamylglutaminylleucylleucythionylprolylglutamylglutaminylisoleucllysyllysylleucylarginylisoleucylglutalysylprolylhistidylprolylthreonylcysteglutamylaspartylglutamylvalylvalylthrealylhistidyllysylalanylaspartylserylseleucyllysylaspartylvalylthreonylarginyosylserylleucylthreonylalanylglutamylaspartylthreonylglutaminyllysylisoleucytylalanylprolylglycylprolylprolylglutaylisoleucylserylaspartylisoleucylasparylleucylseryltryptophylhistidylisoleuclglycylserylasparaginylisoleucylthreonlutamyllysylcysteinylaspartylvalylseryylthreonylalanylleucylalanylserylvalylarginylvalylglycyllysylleucylisoleucylylisoleucylphenylalanylarginylvalylarglphenylalanylglycylisoleucylserylglutaysylmethionylvalylalanylglutaminylphenylprolylserylglutamylprolyllysylasparalvalylasparaginyllysylaspartylcysteinyyptophylaspartylarginylprolylaspartylsisoleucylisoleucylglycyltyrosylleucylilarginylasparaginylserylleucylleucyltraspartylthreonylleucylvalylarginylseryinylalanylglycylleucylvalylglutamylglyalanylarginylisoleucyltyrosylalanylleulserylprolylprolylseryllysylprolylthrenylarginylmethionylprolylvalylaspartylylvalylisoleucylaspartylvalylthreonylloleucyltryptophylalanylarginylprolyllyllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylpinyllysylleucylprolylglycylaspartyllysparaginylthreonylalanylprolylhistidylglutamylglutamyltyrosylthreonylalanylthysylalanylglutaminyltyrosylglutaminylpanylarginylthreonylalanylvalylasparagilutamylprolylserylaspartylprolylvalyltlasparaginylvalylprolylprolylarginylisylmethionyllysylserylleucylleucylthreoparaginylvalylcysteinylleucylaspartylallysylprolylmethionylprolylthreonylvalglycylthreonylleucylleucyllysylprolylathionylalanylmethionylglutaminylarginyleucylglutamylleucylphenylalanylserylvserylglycylaspartyltyrosylthreonylisolnylserylserylglycylseryllysylserylalanvalylleucylaspartyllysylprolylglycylpreucylasparaginyllysylmethionyltyrosylseucylseryltryptophylglutamylprolylprollserylglutamylisoleucylthreonylasparagsylarginylglutamylthreonylserylarginylutaminylvalylserylalanylthreonylvalylplserylvalylglutamyllysylleucylisoleucysylglutaminylphenylalanylarginylisoleuyllysyltyrosylglycylvalylglycylaspartytamylprolylalanylisoleucylalanyllysylaylprolylglycylarginylcysteinylaspartylraginylisoleucylthreonyllysylaspartylhryptophyllysylprolylprolylalanylaspartoleucylthreonylglycyltyrosylleucylleucnylglutaminylalanylvalylasparaginyltrylarginyllysylprolylisoleucylisoleucylganylthreonylglycylleucylglutaminylglututamylphenylalanylarginylvalylthreonylylglycylprolylglycyllysylprolylserylasyrosylalanylarginylaspartylprolylglutalprolylalanylphenylalanylprolyllysylvarginylserylserylvalylserylleucylseryltosylaspartylglycylglycylserylprolylisoalylglutamylvalyllysylarginylalanylaspphylvalylarginylcysteinylasparaginylleylglutaminyllysylthreonylarginylphenylucylmethionylglutamylaspartylthreonylgnylarginylvalyltyrosylalanylvalylasparrylaspartylprolylserylaspartylvalylproyllysylaspartylisoleucylleucylisoleucyhistidylaspartylalanylaspartylleucylarucylarginylalanylglycylvalylthreonylmelylvalyllysylglycylarginylprolylprolylhylseryllysylprolylasparaginylvalylasplisoleucylglycylleucylaspartylisoleucyanylaspartylthreonylphenylalanylleucylvalylasparaginyllysyltyrosylaspartylalylthreonylleucylglutamylasparaginylsertyrosylthreonylisoleucylvalylvalyllysylycylprolylprolylisoleucylasparaginylvucylseryllysylaspartylserylalanyltyrosolylprolylisoleucylisoleucylaspartylglucylasparaginyltyrosylvalylvalylglutammylarginyllysylseryltryptophylserylthrysteinylseryllysylthreonylserylphenylaeucylglutamylglutamylglycyllysylseryltylvalylphenylalanylalanylglutamylasparlglycylaspartylprolylglycylglutamylthrlalanylserylglutaminylthreonylprolylglysylvalylarginylserylvalylseryllysylseyltryptophyllysyllysylprolylhistidylseisoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylvaylglutamylglutamylasparaginyllysyltrypyllysylserylleucylserylleucylglutaminycylthreonylglutamylglycyllysylglutamylalylserylalanylglutamylasparaginylglutthreonylprolylserylglutamylisoleucylthylaspartylvalylvalylalanylprolylaspartucylprolylaspartylleucylcysteinyltyrosnylserylasparaginylphenylalanylarginyllysylglycyllysylprolylalanylprolylseryylglutamylaspartylprolylleucylalanyltherylvalylglutamylserylserylalanylvalyloleucylvalyltyrosylaspartylcysteinylglcyllysyltyrosylthreonylisoleucylthreonglycylthreonyllysylglutamylglycylthreolvalylglycyllysylprolylglycylisoleucyllysylphenylalanylaspartylglutamylvalylylthreonylleucyllysyltryptophylalanylpcylglycylserylglutamylisoleucylthreonylutamyllysylarginylaspartylserylvalylalvalylthreonylcysteinylalanylserylalannylphenylalanylarginylvalylthreonylarghionylglutamyltyrosylthreonylphenylalasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycyamylprolylisoleucylvalylalanylarginylhlylprolylaspartylalanylprolylprolylprospartylvalylarginylhistidylaspartylserlthreonylaspartylprolyllysyllysylthreothreonylglycyltyrosylhistidylleucylgluylasparaginylserylleucylleucyltryptophlthreonylprolylisoleucylarginylmethionalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylphenylalanylarginylvalylmethionylalaglycylvalylglycyllysylprolylserylleucylalanylleucylaspartylprolylisoleucylasglutamylvalylisoleucylasparaginylisolevalylthreonylleucylisoleucyltryptophylspartylglycylglycylhistidyllysylleucylglutamyllysylarginylaspartylleucylprolllysylalanylasparaginylhistidylvalylasylalanylphenylalanylthreonylvalylthreolglycyllysyltyrosylglutamylphenylalanyasparaginylthreonylalanylglycylalanylimylserylthreonylglutamylthreonylisoleulutamyltyrosylglutamylalanylprolylthrelylthreonylisoleucyllysylaspartylglycyglycylaspartylthreonylisoleucylvalylleisoleucylleucylglycyllysylprolylleucylllysylalanylglycyllysylaspartylisoleucylthreonylglutaminylisoleucylthreonylslmethionylleucylthreonylisoleucyllysylpartylalanylglycylglutamyltyrosylthreosparaginylprolylphenylalanylglycylthrelysylvalylthreonylvalylleucylaspartylvrolylvalylglutamylisoleucylserylasparalanylthreonylleucylthreonyltryptophyltpartylglycylglycylserylprolylisoleucyltamyllysylarginylglutamylthreonylserylylvalylvalylserylglutamylaspartylisolehistidylvalylalanylthreonyllysylleucyllglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylanylhistidyltyrosylglycyllysylglycylgluamylprolylvalyllysylmethionylvalylaspaprolylglycylprolylprolylglutamyllysylpalylthreonyllysylasparaginylthreonylalylarginylprolylvalylaspartylaspartylgleonylglycyltyrosylhistidylvalylglutamyrylleucylarginyltryptophylvalylarginylalylserylaspartylleucylarginylcysteinyaminylglutamylglycylserylthreonyltyroserylalanylglutamylasparaginylarginylalylserylglutamylalanylserylaspartylserylanylalanyltyrosylprolylprolylglycylprtidylvalylthreonylaspartylthreonylthrelalanyltryptophylglycyllysylprolylhistylglutamylisoleucylthreonylglycyltyrosnyllysylvalylglycylaspartylglutamylalathreonylthreonylglycylthreonylalanyllenylphenylalanylvalylvalylprolylaspartymyllysyltyrosylasparaginylphenylalanyllasparaginylaspartylalanylglycylvalylgucylprolylaspartylvalylglutamylisoleuconylalanylprolylaspartylphenylalanylgleucylarginylarginylthreonylleucylvalylisoleucylarginylisoleucylphenylalanylvylprolylalanylprolylglutamylvalylthreosparaginylisoleucylasparaginylleucyllynylisoleucylglutamylasparaginylthreonyeucylleucylisoleucylisoleucylprolylgluosylaspartylthreonylglycyllysylphenylalglutamylasparaginylprolylalanylglycyllylasparaginylvalylarginylvalylleucylalylleucylasparaginylleucylarginylprolyysylaspartylserylvalylthreonylleucylhilleucylisoleucylaspartylglycylglycylsenyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylalysylseryltyrosylserylthreonylalanylthllysylcysteinylthreonyltyrosyllysylvalglycylcysteinylglutamyltyrosylphenylalylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrolylthreonylglutamylthreonylthreonylglutamylalanylprolylserylprolylprolylasplmethionylaspartylisoleucylthreonyllysyltryptophylprolyllysylprolyllysylhistsoleucylthreonylglycyltyrosylvalylisolllysylglycylserylaspartylglutaminyltryeonylthreonylvalyllysylglycylleucylgluraginylleucylthreonylglutamylglycylglulanylglutaminylvalylmethionylalanylvalylserylalanylprolylarginylglutamylserysylglutamylglutaminylthreonylmethionyleucylarginylglycylisoleucyltyrosylglutyllysylalanylglycylaspartylasparaginyllprolylvalylleucylglycylarginylprolylltophyllysyllysylglycylaspartylglutamineonylglutaminylarginylvalylasparaginyllalanylthreonylserylthreonylisoleucylllglutamylcysteinylvalylarginylserylaspleucylthreonylalanylarginylasparaginylycylaspartylvalylisoleucylthreonylisollisoleucylprolylglycylprolylprolylthrelalanylaspartylglutamylvalylserylserylenylalanylseryltryptophylaspartylprolylycylglycylvalylprolylisoleucylserylasethionylarginylglutaminylthreonylasparalylglutamylleucylalanylthreonylthreononyltyrosyllysylalanylthreonylarginyllutamyltyrosylglutaminylphenylalanylargaginylarginyltyrosylglycylvalylglycylpanyltryptophylisoleucylvalylalanylaspaylvalylprolylglycylprolylprolylglycyltlalanylvalylthreonyllysylaspartylseryltophylhistidylglutamylprolylleucylseryleucylleucylglycyltyrosylhistidylvalylasparaginylglycylisoleucylleucyltryptoylalanylleucylvalylprolylglycylasparagserylglycylleucylthreonylaspartylglycyylalanylarginylvalylisoleucylalanylgluyllysylseryllysylprolylseryllysylprolyalanylleucylaspartylprolylisoleucylaspalylprolylleucylasparaginylisoleucylthhreonylleucyllysyltryptophylalanyllysylglycylphenylalanyllysylisoleucylthreoyllysylarginylaspartylleucylprolylaspallysylalanylasparaginylphenylalanylserlasparaginylglutamylphenylalanylthreontamylaspartylalanylalanyltyrosylglutamalanyllysylasparaginylalanylalanylglycerylglutamylprolylserylaspartylalanyliartylaspartylvalylglutamylalanylprolylyllysylphenylalanyllysylaspartylthreonycylglutamylalanylphenylalanylarginyllylglycylarginylprolylprolylprolylthreolysylaspartylglycyllysylglutamylleucylucylglutamylisoleucyllysylisoleucylalalasparaginylleucylvalylasparaginyllysylaspartylserylglycylalanyltyrosylthreoraginylprolylglycylglycylphenylalanylaanylasparaginylvalyllysylvalylleucylasylglutamylglycylprolylleucylalanylvalyglutamyllysylcysteinylvalylleucylseryleucylaspartylaspartylglycylglycylalanysylisoleucylvalylglutaminyllysylarginyalanyltryptophylthreonylasparaginylvallvalylthreonyllysylleucyllysylvalylthrparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenyalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylerylglutamylprolylvalylleucylalanylvallylprolylaspartylprolylprolyllysylaspahreonylisoleucylthreonyllysylaspartylsptophylglycylhistidylprolylaspartylserisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylisspartyllysylalanylglycylglutaminylargilasparaginyllysyllysylthreonylleucylthysylvalylserylglycylleucylthreonylglututamylphenylalanylarginylisoleucylmethlalanylglycylisoleucylserylalanylprolyylalanyltyrosyllysylalanylcysteinylaspprolylglycylprolylprolylglycylasparagithreonylserylarginylserylserylisoleucyraginyllysylprolylisoleucyltyrosylaspacylthreonylglycyltyrosylmethionylvalylglutamylglutamylaspartylglutamyltryptolprolylprolylalanylglycylleucyllysylalleucylthreonylglycylleucylthreonylglutrosyllysylisoleucylarginylisoleucyltyrglutamylglycylleucylglycylglutamylprolonylprolyllysylalanylglutamylaspartylautamylisoleucylglutamylleucylaspartylalvalylthreonylisoleucylarginylalanylcyylleucylphenylalanylvalylprolylisoleucrolylglutamylvalyllysyltryptophylalanymylserylleucylaspartyllysylalanylserylryltyrosylthreonylleucylleucylisoleucyinylarginylphenylalanylaspartylserylglonylvalylglutamylasparaginylserylserylanylvalylasparaginylvalylarginylvalyllolylprolylglutaminylaspartylleucyllysyylthreonylserylvalylthreonylleucylthreeucylleucylaspartylglycylglycylseryllyisoleucylvalylglutamyllysylarginylgluttyrosylserylthreonylvalylalanylthreonyhreonylseryltryptophyllysylvalylaspartlglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylpheutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylutamylthreonylalanylglutamylserylvalylylleucylprolylprolylglycyllysylisoleuclylthreonylarginylasparaginylserylvalylysylprolylglutamylhistidylaspartylglylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylmelserylaspartyllysyltryptophylalanylthrsylvalylthreonylglutamylalanylthreonylcylglutaminylglycylglutamylglutamyltyrrylalanylglutaminylasparaginylglutamylolylarginylglutaminylleucylserylvalylptylleucylvalylisoleucylprolylprolylalanylalanylasparaginylthreonylphenylalanutamylaspartylleucyllysylvalylaspartylcylarginylprolylthreonylprolylalanylvaspartylasparaginylvalylprolylleucyllysvalylasparaginylalanylglutamylserylthrserylleucylleucylthreonylisoleucyllysyamylaspartylvalylglycylhistidyltyrosylginylserylalanylglycylglutamylalanylisginylvalylisoleucylvalylleucylaspartylylglycylprolylvalyllysylmethionylaspartylserylisoleucylthreonylleucylseryltrsylaspartylglycylglycylserylserylisoleoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartonyltryptophylglutaminylisoleucylvalylylthreonylthreonylisoleucyllysylalanylglycylcysteinylglutamyltyrosylglutaminlalanylglutamylasparaginylarginyltyrosucylasparaginylserylglutamylprolylthrelylphenylalanyllysylvalylprolylglycylplvalylthreonylleucylserylserylarginylalutaminyltryptophylasparaginylglutamyllycylserylarginylvalylisoleucylglycyltlysylglutamylarginylasparaginylserylisucylasparaginyllysylthreonylprolylisolhenylalanyllysylthreonylthreonylglycylutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylisoleucylvalylglycylisoleucylglycyllmylcysteinyltyrosylvalylalanylarginylalprolylglycylarginylprolylglutamylalanginylasparaginylserylvalylthreonylleuclylthreonyltyrosylaspartylglycylglycylrosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylgginyltryptophylmethionyllysylalanylseroleucylisoleucylaspartylthreonylhistidglycylleucylvalylglutamylaspartylhistiylarginylvalylisoleucylalanylarginylasnylalanylserylglutamylprolylserylglutaylthreonylalanylarginylaspartylglutamyoleucylserylmethionylaspartylprolyllysucylvalylvalylhistidylalanylglycylglutrtylalanylaspartylisoleucyltyrosylglyclisoleucylglutaminyltryptophylisoleucymylleucylserylasparaginylthreonylalanylserylthreonylaspartylphenylalanylalanlaspartylalanylvalylarginylvalylasparteucylleucyllysylalanyllysylasparaginylylvalylthreonylvalylasparaginylvalyllyglycylprolylprolylglutamylglycylprolylthreonylalanylglutamyllysylcysteinyltholylprolylleucylglutaminylaspartylglycucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylgllserylarginylleucylvalyltryptophylthreinylvalylglutaminylthreonylleucylserylcylleucylglutamylglycylasparaginylglutnylisoleucylmethionylalanylvalylasparalutamylprolylleucylglutamylserylglutamginylprolylphenylalanylvalylvalylprolylylglutamylvalylthreonylthreonylvalyltsoleucylvalylvalyltryptophylglutamylarlglycylserylglutamylisoleucylleucylglyrginylaspartyllysylglutamylglycylisolelcysteinylhistidyllysylarginylleucyliseucylarginylvalylthreonylglycylleucyliaspartyltyrosylglutamylphenylalanylarginylalanylalanylglycylleucylserylglutayltyrosylglutaminyllysylalanylcysteinylprolylglycylprolylprolylasparaginylasspartylisoleucylthreonylarginylserylsetophylseryllysylprolylisoleucyltyrosylylisoleucylglutaminylglycyltyrosylisolartylvalylasparaginylvalylglycylglutamnylthreonylprolylprolylthreonylglycyliaraginylisoleucylglutamylvalylglutamyldylglutamyltyrosylasparaginylphenylalasoleucylasparaginyllysylalanylglycylvartylvalylprolylglycylprolylisoleucylisucylglutamylalanylprolylaspartylisoleuamylleucylarginyllysylisoleucylisoleucglycylglycylserylleucylarginylleucylphglycylarginylprolylthreonylprolylglutaalylaspartylglycylglutamylisoleucylargoleucylaspartylvalylthreonylserylseryllleucylaspartylasparaginylvalylasparagyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylleycylthreonyllysylserylalanylphenylalancylaspartylthreonylprolylserylprolylprlthreonylglutamylisoleucylthreonyllysyreonyltryptophylglutamylprolylprolyllelysylisoleucyllysylasparaginyltyrosyliutamylalanylthreonylarginyllysylseryltlasparaginylcysteinylhistidyllysylaspalaspartylglutaminylleucylglutaminylgluosylphenylalanylarginylvalylthreonylalsylglycylisoleucylglycylleucylprolylallprolylisoleucyllysylvalylalanylglutamglycyllysylisoleucylthreonylvalylasparraginylserylvalylserylleucylseryltrypttidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglutamylmethionylglutaminylyltryptophylserylglutamylcysteinylalanminylalanylvalylisoleucylthreonylasparlglutamylglutamyltyrosylleucylphenylalaraginylglutamyllysylglycylarginylseryanylvalylprolylisoleucylvalylalanyllysmylprolylaspartylvalyllysylprolylalanyvalylglutaminylvalylglycylglutaminylasalylprolylisoleucylserylglycylarginylpreonyltryptophylthreonyllysylaspartylgnylthreonylthreonylarginylisoleucylaspeucylaspartylleucylthreonylthreonylleunylhistidyllysylaspartylaspartylglycylcylthreonylvalylalanylasparaginylvalyllanylserylisoleucylglutamylisoleucylvalaspartylprolylprolyllysylglycylprolyltylvalylserylalanylglutamylserylisoleuaraginylprolylprolylleucyltyrosylthreosoleucylthreonylasparaginyltyrosylisolartylthreonylthreonylthreonylthreonylvylalanylthreonylvalylalanylarginylthrellysylleucyllysylthreonylglycylthreonynylarginylisoleucylphenylalanylalanylgcylglutaminylserylphenylalanylalanylleeucylvalylalanylglutaminyltyrosylprolyolylprolylglycylthreonylprolylphenylalryllysylaspartylserylmethionylvalylisolutamylprolylvalylasparaginylasparaginucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamyinylserylisoleucylleucyltryptophylthrenylisoleucylisoleucylhistidylaspartyltlanylglutaminylasparaginylleucylglutamrosylglutamylphenylalanylarginylvalylteucylvalylglycylvalylglycyllysylalanylysteinyltyrosylvalylalanylarginylasparlylglycylthreonylprolylglutamylprolylisparaginylglutamylisoleucylthreonylleulprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylalycylarginyltryptophylmethionyllysylalginylvalylisoleucylglutamylthreonylgluylglycylleucylthreonylglutamylaspartylnylalanylarginylvalylisoleucylalanyllynylisoleucylseryllysylprolylserylasparylthreonylalanyllysylaspartylglutamylveucylserylmethionylaspartylprolyllysylisoleucylvalylvalylasparaginylalanylglinylleucylglutamylalanylaspartylvalylhlthreonylisoleucylglutamyltryptophyllemylisoleucylglutamylglutamylserylalanyysylasparaginylthreonylaspartylphenylaylvalyllysylaspartylalanylisoleucylargutaminyltyrosylisoleucylleucylarginylacylseryllysylserylphenylalanylprolylvaaspartylarginylprolylglycylprolylprolylvalylthreonylglycylvalylthreonylserylreonyltryptophylserylprolylprolylleucylaspartylisoleucylserylhistidyltyrosylmylthreonylserylarginylleucylalanyltrylglutamylvalylvalylthreonylasparaginyleucylleucylglutamylglycylasparaginylglylisoleucylmethionylalanylvalylasparagutamylprolylleucylglutamylserylalanylpaginylprolylphenylalanylvalylleucylproylglutamylvalylthreonylasparaginylisolnylthreonylvalylcysteinyltryptophylaspspartylglycylglycylserylglutamylisoleualylglutamyllysylarginylaspartylarginyhylisoleucyllysylcysteinylasparaginyllaspartylleucylarginylleucylarginylvalyylaspartylhistidylglutamyltyrosylglutanylglutamylasparaginylalanylalanylglyclylalanylthreonylvalyltyrosyltyrosyllyylphenylalanyllysylprolylglycylprolylpdylisoleucylvalylaspartylthreonylthreoreonylleucylalanyltryptophylglycyllysyylglycylserylglutamylisoleucylleucylglcylcysteinyllysylalanylaspartylglutamyylisoleucylvalylthreonylprolylglutaminhreonylarginylphenylalanylglutamylisolylhistidylglutaminylglutamyltyrosyllysnylleucylasparaginyllysylvalylglycylleylvalylprolylglycylthreonylvalyllysylptamylalanylprolylglutamylleucylaspartyrginyllysylglycylisoleucylvalylvalylarrginylisoleucylhistidylisoleucylprolyllmethionylprolylglutamylisoleucylthreoutamylglycylglutamylphenylalanylthreonucylglutamyllysylglycylvalylasparaginyylisoleucylaspartylasparaginylcysteinyalanylglycyllysyltyrosylisoleucylleucylserylglycylseryllysylserylalanylphenyleucylaspartylthreonylprolylglycylprolalanylvalyllysylglutamylvalylarginyllyeucylvalyltryptophylglutamylprolylprollycylalanyllysylvalyllysylasparaginyltginylglutamylserylthreonylarginyllysylserylseryllysylcysteinylseryllysylthreamylasparaginylleucylthreonylglutamylghenylalanylarginylvalylmethionylalanylanylglycylvalylglycylvalylprolylvalylgalyllysylalanylalanylglutamylprolylprolthreonylleucylthreonylaspartylvalylseylleucylmethionyltryptophylglutamyllyscylglycylserylarginylvalylleucylglycyllutaminylprolyllysylglycylthreonylglutlylalanylglutamylseryllysylvalylcysteinylglycylleucylserylserylglycylglutamilanylarginylvalyllysylalanyltyrosylaspylaspartylprolylarginylvalylleucylglycsylaspartylleucylthreonylisoleucylglutrolylphenylalanylasparaginylthreonyltyglycylglutamylaspartylleucyllysylisoleleucylglycylarginylprolylarginylprolylvalyllysylaspartylglycylglutamylprolylylarginylvalylasparaginylvalylglutamylthreonylvalylleucylhistidylisoleucyllypartylaspartylphenylalanylglycyllysyltreonylasparaginylserylalanylglycylthreylleucylserylvalylisoleucylvalylleucylylvalylglycylprolylvalylarginylphenylaylaspartylphenylalanylvalylvalylisoleulylalanyltyrosylthreonylglycylglycylcyraginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllyhreonylthreonylthreonyltryptophylhistilvalylalanylarginylthreonylthreonylisoucyllysylthreonylglycylthreonylglutamyylisoleucylphenylalanylalanylglutamylaserylalanylprolylleucylaspartylseryllynyltyrosylprolylphenylalanyllysylglutareonylprolylphenylalanylvalylthreonylsaminylmethionylleucylvalylglutaminyltrasparaginylaspartylglycylglycylthreonyylhistidylleucylglutamylglutaminyllysyucylleucyltryptophylvalyllysylleucylasylglutaminylaspartylthreonyllysylphenyeucylaspartylglutamylglycylleucylglutavalylserylalanylglutamylasparaginylisoylprolylseryllysylvalylserylglutamylcyylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylanylisoleucylvalylisoleucylthreonylareonylleucyllysyltryptophyllysyllysylprylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrlaspartylleucylprolylaspartylglycylargerylphenylalanylthreonylasparaginylvalnylalanylthreonylvalylserylglycylleucyinyltyrosylglutamylphenylalanylarginylnylalanylalanylglycylasparaginylphenyltylserylserylglycylalanylisoleucylthreoleucylaspartylalanylprolylasparaginylltyrosyllysylaspartylvalylisoleucylvalthreonylphenylalanylvalylleucylglutamyyllysylprolylisoleucylprolylaspartylvalglycyllysylglutamylleucylglutamylglutionylglutamylisoleucyllysylserylthreonhreonylleucylvalylvalyllysylaspartylcyrtylglycylglycylglutaminyltyrosylisoleylvalylglycylglycylthreonyllysylserylillysylvalylleucylaspartylarginylprolylylleucyllysylvalylthreonylglycylvalylttyrosylleucylalanyltryptophylasparagintylglycylglycylalanylasparaginylisoleuleucylglutamyllysylarginylglutamylthreylthreonylglutaminylvalylserylthreonylasparaginyltyrosyllysylvalylthreonyllynylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanyparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylglylglycylprolylvalylthreonylalanylcysteolylprolylglycylprolylprolylserylthreooleucylthreonyllysylaspartylserylmethinylarginylprolylvalylaspartylaspartylglglutamylglycyltyrosylisoleucylleucylgtamylglycylvalylarginyltryptophylthreosylthreonylleucylthreonylaspartylleucylycylleucylthreonylglutamylglycylhistiarginylvalylalanylalanylglutamylasparalutamylprolylserylglutamylprolylserylvlcysteinylaspartylalanylleucyltyrosylpsparaginylprolyllysylvalylthreonylaspaalylserylleucylalanyltryptophylseryllyycylglycylalanylprolylvalyllysylglycylglutamylalanylalanylalanylaspartylglutinylthreonylprolylprolylthreonylglycylylphenylalanylthreonylvalylthreonyllyseonylglutamyltyrosylasparaginylphenylalisoleucylasparaginylserylglutamylglycreonylleucylprolylglycylserylvalylvalyleucylglutamylprolylprolylglutamylisolpartylleucylarginyllysylvalylvalylvalyonylleucylarginylleucylphenylalanylvalylprolylglutamylprolylglutamylvalyllysamylglycylisoleucylleucylthreonylasparglutamylvalylthreonylserylserylphenylaoleucylaspartylasparaginylvalylthreonyycylarginyltyrosylasparaginylleucylthraginylserylglycylseryllysylthreonylalalarginylvalylleucylaspartylserylprolylucylthreonylisoleucylarginylglutamylvaonylleucylseryltryptophylglutamylprolylglycylalanyllysylisoleucylthreonylaspyllysylarginylglutamylthreonylthreonylonylisoleucylthreonylasparaginylasparathreonylphenylalanylarginylisoleucylglutamylglycylcysteinylseryltyrosyltyrosnylserylasparaginylglutamyltyrosylglycglutamylthreonylthreonylglutamylprolylrolylleucylprolylprolylglycylarginylvathreonylarginylasparaginylthreonylalanlutamyllysylprolylglutamylserylaspartyeonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylmelserylglutamyllysyltryptophylserylthrellysylthreonylleucylglutamylalanylthrenylalanylglycylglutamylglutamyltyrosylalanylvalylasparaginylglutamyllysylglylglutaminylleucylglycylvalylprolylvalyeucylglutamylisoleucyllysylprolylserylylhistidylthreonylphenylalanylasparagilutaminylleucyllysylisoleucylaspartylvginylprolylglutaminylalanylthreonylvalaspartylglycylglutaminylthreonylleucyllvalylasparaginylvalylserylserylserylllserylisoleucyllysylglutamylalanylseryreonyltyrosylglutamylleucylcysteinylvalserylisoleucylthreonylvalylprolylisollleucylaspartylarginylprolylglycylprollisoleucylaspartylglutamylvalylserylcyylisoleucylseryltryptophylasparaginylplycylglycylcysteinylglutaminylisoleucylylglutamyllysyllysylglutamylthreonylthylhistidylisoleucylvalylserylglutaminerylisoleucyllysylisoleucylvalylarginylutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarparaginylarginyltyrosylglycyllysylserylalanylvalylvalylalanylglutamyltyrosylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylyllysylserylthreonylmethionylleucylvalprolylvalylasparaginylaspartylglycylglltyrosylhistidylleucylglutamyltyrosyllcylleucyltryptophylseryllysylalanylaspylalanylaspartylthreonylglutaminylvalylglutamylglycylleucylmethionyltyrosylganylglutamylasparaginylisoleucylalanylseryllysylserylcysteinylglutamylprolyllylcysteinylaspartylprolylprolylglycylylasparaginylisoleucylthreonylarginyllophylseryllysylprolylhistidyltyrosylascylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalyllprolylaspartylglycylarginyltryptophylsylthreonylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylvalylthreonylglutamylleucylrginyltyrosylglutamylphenylalanylarginaraginylalanylalanylaspartylserylvalylylthreonylglycylprolylisoleucylisoleucutamylprolylprolylarginylvalylmethionylanylarginylaspartylvalylisoleucylvalylleucyllysylisoleucylasparaginylalanyllprolylleucylprolylvalylisoleucylserylisoleucylglutamylisoleucylglutamylgluttamylisoleucylisoleucylserylthreonylasucylleucylthreonylvalyllysylaspartylcytylthreonylglycylglutaminyltyrosylvalyylvalylalanylglycylthreonylarginylseryyllysylvalylleucylaspartyllysylprolylgleucylglutamylisoleucylasparaginylglyccysteinylserylleucylseryltryptophylglyspartylglycylglycylalanylaspartylisolerginyllysyllysylarginylglutamylthreonylthreonylisoleucylcysteinylglutamylglylthreonylserylcysteinyllysylvalylthreoraginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglylvalylalanylisoleucyllysylalanylleucylalylprolylserylprolylprolylthreonylserrylvalylthreonyllysylglutamylserylmethhylserylarginylprolylglutamylserylaspacylserylglycyltyrosylisoleucylisoleucylasparaginylserylleucylarginyltryptophlysylprolylvalyltyrosylaspartylleucylaleucylarginylglutamylglycylcysteinylglvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylarolylserylglutamylthreonylserylprolyllaspartylprolylvalylphenylalanylleucylplyllysylisoleucylvalylaspartylserylglyreonylisoleucylalanyltryptophylvalyllyglycylglycylalanylprolylisoleucylthreoyltyrosyllysyllysylserylaspartylaspartreonylserylisoleucylglutaminylserylleuosylthreonylisoleucylserylglycylleucylltyrosylvalylphenylalanylarginylvalyllglycylalanylserylaspartylprolylserylasminylisoleucylalanyllysylglutamylargincylphenylalanylaspartylisoleucylaspartlthreonylleucylisoleucylvalyllysylalanonylmethionylthreonylvalylprolylphenylylprolylasparaginylvalylleucyltryptophspartylleucylarginylthreonylarginylalaonylaspartylserylarginylthreonylseryllaginylalanylasparaginylarginylasparagihreonylleucylthreonylisoleucylglutaminalanylserylleucylthreonylleucylvalylvaprolylglycylprolylprolylthreonylasparaylaspartylvalylthreonyllysylglutamylseaspartylvalylprolylglutamylasparaginylyllysylasparaginyltyrosylhistidylisolenylseryllysyllysylalanyltryptophylvalyaginylcysteinylasparaginylarginylleucyraginylleucylglutaminylglutamylglycylalanylarginylvalylserylglycylglutamylasvalylglycylisoleucylprolylalanylglutamysylisoleucylthreonylglutamyllysylprolcylglycylvalylthreonylserylisoleucylseylthreonyltryptophylleucyllysylprolylgserylarginylisoleucylvalylhistidyltyroutamyllysylglycylglutaminyllysylasparalanylvalylalanyllysylserylthreonylhistucylarginylglutamylasparaginylserylglularginylvalylphenylalanylalanylglutamyeucylserylaspartylprolylarginylglutamylisoleucyllysylglutamylglutaminylleucycylaspartylmethionyllysylasparaginylphylvalyltyrosylvalylarginylalanylglycylartylisoleucylprolylisoleucylserylglycthreonylleucylserylarginylaspartylglycnylmethionylarginylphenylalanylasparagylalanylglutamylasparaginylleucylthreolutamylserylvalylthreonylalanylaspartyisoleucylthreonylalanylalanylasparaginysylalanylphenylalanylisoleucylasparagylarginylprolylglycylprolylprolylthreoerylaspartylisoleucylthreonylglutamylgltryptophylglutamylprolylprolyllysyltyminylvalylthreonylasparaginyltyrosylisamylthreonylserylthreonylalanylvalyltrlanylthreonylvalylalanylarginylthreonynyllysylleucylthreonylthreonylglycylglylalanylarginylisoleucyllysylalanylgluglycylisoleucylserylaspartylhistidylisvalylthreonylvalyllysylleucylprolyltyrlylprolylserylthreonylprolyltryptophylylarginylglutamylserylisoleucylthreonymylprolylvalylserylasparaginylglycylglsylhistidylleucylglutamylmethionyllysyleucylleucyltryptophylglutaminyllysylaleucylarginylthreonylthreonylhistidylpylisoleucylserylalanylglycylleucylisolinylvalyltyrosylalanylglutamylasparagiylprolylserylhistidylprolylserylglutamspartylalanylcysteinylglutamylprolylprsoleucylthreonylaspartylisoleucylserylylseryltryptophylglutaminylglutaminylpylglycylseryllysylisoleucylthreonylglyinylarginylaspartylleucylprolylaspartyylalanylserylphenylalanylthreonylasparglutaminylphenylalanylthreonylisoleucylasparaginylserylglutaminyltyrosylglutlanylalanylarginylasparaginylalanylvalnylprolylserylglutamylvalylvalylglycylleucylaspartylseryltyrosylglycylglycylrolylleucylglutamyltyrosylthreonylglutanylglycylthreonylserylvalyllysylleucylycyllysylprolylalanylprolylthreonylisylaspartylaspartyllysylglutamylleucylgeucylvalylcysteinylvalylglutamylasparaalanylserylisoleucylleucylisoleucyllysylasparaginylserylglycylcysteinyltyrossparaginylalanylmethionylalanylserylalinylvalylglutaminylisoleucylleucylaspaycylglycylprolylisoleucylglutamylphenyanylglutamyllysylisoleucylthreonylleucylalanylaspartylaspartylglycylglycylalyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginvalyltryptophylserylmethionylvalylseryamylcysteinylisoleucylisoleucylthreonyeucyllysylglycylasparaginylglutamyltyrylarginylalanylvalylasparaginyllysyltyrolylleucylglutamylserylaspartylserylvylphenylalanylvalylthreonylprolylglycylutamylvalylthreonyllysylisoleucylthrehreonylvalylvalyltryptophylserylarginylglycylserylaspartylisoleucylserylglyclysylarginylaspartyllysyllysylserylleulvalylleucyllysylglutamylthreonylisolelutaminyllysylvalylthreonylglycylleucypartyltyrosylglutaminyltyrosylarginylvalanylalanylglycylglutaminylglycylprolrylglutamylphenylalanyltyrosyllysylalaartylprolylprolylglycylprolylprolylalaanylaspartylserylthreonyllysylserylsertophylseryllysylprolylvalyltyrosylaspaeonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylismylglutamylglutamylglutamyltryptophyltsylglycylglutamylvalylarginylthreonyltylasparaginylleucyllysylprolylglycylvalanylarginylvalylserylalanylvalylasparylglycylglutamylprolylisoleucylglutamyvalylglutaminylalanyllysylaspartylisolamylisoleucylaspartylleucylaspartylvalalylisoleucylalanyllysylalanylglycylgleucylisoleucylprolylphenylalanyllysylgnylvalylthreonyltryptophylarginyllysylcylglycylserylaspartylalanylarginyltyrylthreonylaspartylserylserylserylleucyminylvalylthreonylarginylasparaginylasleucylleucylthreonylisoleucylglutamylaprolyllysylserylserylthreonylvalylserynylprolylalanylalanylcysteinylglutaminstidylvalylserylarginylglycylthreonylvspartylprolylprolylleucylisoleucylaspalisoleucylasparaginyltyrosylvalylisolenylthreonyllysylarginylthreonyltryptoplcysteinylserylserylthreonylserylphenyleucylserylglutamyllysylthreonylprolyllarginylvalylleucylalanylglutamylasparcylglycylglutamylprolylcysteinylglutamyllysylalanylalanylglutamylvalylprolyllleucylserylmethionyllysylaspartylseryleucylleucylseryltryptophylthreonyllyslglycylglycylserylvalylisoleucylthreonarginyllysylglycyllysylglycylglutamylgtidylalanylglycylisoleucylseryllysylthtamylvalylserylglutaminylleucyllysylgltamylphenylalanylarginylvalylphenylalasylglycylleucylserylaspartylprolylvalyucylthreonylvalyllysylglutamylleucylismylvalylaspartylleucylserylaspartylisoalylthreonylvalylarginylisoleucylglycyucylglutamylleucylprolyltyrosyllysylgleucylseryltryptophylleucyllysylaspartymylserylglutamylphenylalanylvalylargintamylasparaginyllysylisoleucylthreonyllalanyllysyllysylglutamylhistidylglycyleucylleucylaspartylasparaginylalanylvvalylprolylisoleucylthreonylvalylisolelseryllysylprolyllysylglycylprolylisoltamylisoleucyllysylalanylaspartylserylaspartylvalylprolylglutamylaspartylaspsoleucylthreonylcysteinyltyrosylserylilthreonylserylglutaminylthreonylasparaysteinylserylserylvalylalanylarginylthlprolylasparaginylleucylvalyllysylaspaphenylalanylarginylvalylarginylalanylgcylvalylserylglutaminylprolylleucylvalalanyllysylhistidylglutaminylphenylalaylprolylglycyllysylprolylvalylisoleucyylaspartylglycylmethionylserylleucylthlvalyltyrosylaspartylglycylglycylserylanylhistidylvalylglutamyllysyllysylgluylleucyltryptophylglutaminyllysylvalylucylserylglycylarginylglutamyltyrosylaylglutamylglycylleucylaspartyltyrosylgrosylalanylglutamylasparaginylserylalalaspartylprolylseryllysylphenylalanyltvalylaspartylprolylprolylglycylthreonyrtylvalylthreonylarginylglutamylthreonophylasparaginylprolylprolylleucylargioleucylvalylglycyltyrosylserylisoleucyylasparaginylglutamylarginyltryptophylnylalanylthreonylaspartylvalylserylgluonylvalylthreonylglycylleucylserylprolmylphenylalanylarginylisoleucylisoleucylglycylthreonylisoleucylserylprolylprisoleucylisoleucylmethionylthreonylarglprolylprolylisoleucylvalylglutamylphelphenylalanylaspartylglycylleucylisoleylserylleucylarginylisoleucyllysylalanlprolylvalylprolylarginylvalylthreonylglycylvalylglutamylisoleucylglutamyllyonylglutamylisoleucylthreonylasparaginylleucylphenylalanylvalylarginylaspartidylarginylglycylvalyltyrosylthreonylvlanylserylglycylserylalanyllysylalanylylglutaminylaspartylthreonylprolylglyccylarginylphenylalanylthreonylasparagiysylmethionylthreonylleucyltryptophyltasparaginylaspartylglycylcysteinylalanrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylarucylalanyltryptophylalanylleucylisoleuutamylalanylglutaminylseryltyrosylthreucylasparaginylglycylasparaginylglutamnylvalylserylalanylvalylasparaginyllysnylprolylleucylaspartylserylaspartylprucylglutaminyltyrosylthreonylvalylprolylprolylglutamylprolylserylasparaginylerylisoleucylthreonylleucylthreonyltryerylaspartylglycylglycylserylglutamyliisoleucylleucylglutamylarginylarginylgyltryptophylvalyllysylvalylisoleucylseglutamylthreonylarginylphenylalanyllysglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosmethionylalanylglutamylasparaginylalanylserylglycylisoleucylserylarginylleuctamylprolylvalylasparaginylprolylprolyyllysylvalylthreonylaspartylthreonylseeucylglutamyltryptophylseryllysylprolycylmethionylglutamylisoleucylisoleucylamylmethionylcysteinyllysylthreonylasphistidyllysylvalylasparaginylalanylglunylarginyltyrosylthreonylvalylthreonyllglutamylglutamyltyrosyllysylphenylalaasparaginylglycylalanylglycyllysylglycylthreonylglycylthreonylisoleucyllysyleonylalanylprolylglutamylleucylaspartyphenylalanyllysylglutaminylthreonylhislanylserylisoleucylarginylleucylphenylnylglycylarginylprolylthreonylprolylthylprolylaspartylserylasparaginylleucylleucylhistidylthreonylthreonylaspartyllthreonylvalylglutamylasparaginylcystepartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylnylasparaginylserylglycylseryllysylseronylvalyllysylvalylleucylaspartylthreoolylisoleucylthreonylphenylalanyllysylerylalanylthreonylleucylmethionyltryptylaspartylglycylglycylalanylarginylisoalylglutamyllysylarginylglutamylalanyllutaminylvalylisoleucylserylglutamyllyylisoleucylphenylalanyllysylvalylasparlycylvalylprolyltyrosyltyrosylphenylalaraginylglutamyltyrosylglycylvalylglycionylprolylglutamylprolylisoleucylvalyolylalanylprolylprolylarginylarginyllenylseryllysylserylserylalanylvalylleucaspartylhistidylaspartylglycylglycylserosylleucylleucylglutamylmethionylargiylleucyltryptophylvalylglutamylalanylglleucylthreonylphenylalanylthreonylvalllysylthreonylglutamyltyrosylglutamylpysylasparaginylaspartylalanylglycyltyrmylalanylphenylalanylserylserylvalylisglutaminylisoleucylglutamylprolylthreoylisoleucylthreonylasparaginylglutaminysylalanylglycylserylprolylphenylalanyylisoleucylserylglycylarginylprolylalayllysylleucylglutamylglutamylmethionylspartylarginylvalylserylisoleucylthreoinylthreonylthreonylleucylthreonylvalyglycylaspartylserylglycylarginyltyrosyutamylasparaginylthreonylalanylglycylvalylthreonylvalylvalylvalylisoleucylglhreonylglycylprolylisoleucylglutamylvaylserylcysteinylvalylleucylseryltryptoylglycylglycylglycylthreonylglutamylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamtryptophylglutaminylleucylvalylasparagonylglutaminylisoleucyllysylvalylthreoylmethionylglutamyltyrosylserylphenylaasparaginylarginylphenylalanylglycylvarylalanylprolylisoleucylisoleucylalanyvalylprolylprolylserylalanylprolylthreylhistidylvalylserylalanylasparaginylatryptophylglutamylglutamylprolyltyrosyysylisoleucylisoleucylglycyltyrosyltrymylarginylasparaginylthreonylisoleucylsparaginyllysylvalylprolylcysteinylleusyllysylvalylthreonylglycylleucylvalylglutaminylphenylalanylarginylthreonyltalanylglycylvalylseryllysylalanylserylleucylmethionylalanylglutaminylasparagglycylarginylprolylglutamylvalylthreonthreonylvalylserylleucylisoleucyltryptaspartylglycylglycylseryllysylvalylvalutamylarginyllysylprolylvalylserylglutltryptophylleucyllysylcysteinylasparagrylaspartylasparaginylphenylalanylphenleucylserylglutamylglycylaspartylthreoylvalylleucylalanyllysylasparaginylalaysylglycylserylglutamylserylthreonylglinylaspartylglutamyltyrosylalanylprolyartylalanylarginylleucylhistidylglycyllarginylalanylglycylserylaspartylleucyylglycylglycyllysylprolylglutamylprolyhreonyllysylglycylaspartyllysylglutamymyllysylvalylserylleucylglutaminyltyrothreonylalanylvalylisoleucyllysylphenylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylalanylserylglycylthreonyllysylalanylalylleucylaspartylserylprolylglycylproylvalylserylarginylvalylthreonylglutameucylalanyltryptophylserylleucylprolylcylalanylglutamylisoleucylthreonylhistginylarginylglutamylthreonylserylarginsoleucylvalylglutamylglycylglutamylcyssylvalylvalylthreonylarginylleucylisoltamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginllysyltyrosylglycylprolylglycylvalylprlisoleucylvalylalanylarginylasparaginyprolylserylprolylprolylglycylisoleucylreonylglycyllysylglutamylhistidylisoleptophylthreonyllysylprolylglutamylserytamylisoleucylserylasparaginyltyrosyllmyllysylglutamylserylleucylarginyltrypyllysylaspartyltyrosylvalylvalyltyrosyvalylthreonylserylleucylmethionylglutautaminylphenylalanylarginylvalylthreonlglycylasparaginylserylglutamylprolylsphenylalanylisoleucylserylcysteinylargnylprolylglycylprolylprolylserylalanylonylthreonyllysylhistidylserylisoleucyllysylprolylmethionyltyrosylaspartylglvalylglycyltyrosylvalylleucylglutamylmrtylthreonylaspartylglutaminyltryptophylasparaginylalanylthreonylisoleucylarnylalanylthreonylvalylprolylaspartylleysyltyrosylserylphenylalanylarginylvallysylglycylmethionylserylglutamyltyrosglutamylisoleucylglutamylprolylvalylglucylprolylaspartylleucylglutamylleucylsylthreonylvalylthreonylisoleucylarginnylleucylmethionylvalylserylvalylseryllisoleucylthreonyltryptophylseryllysylucylalanylserylarginylalanylisoleucylitamylseryltyrosylserylleucylleucylisolinylarginyltyrosylaspartylalanylglycylylalanylglutamylasparaginylglutaminylsonylvalylleucylvalyllysylvalyltyrosylasteinylprolylserylvalyllysylvalyllysylrylvalylthreonylisoleucylthreonyltryptlisoleucylaspartylglycylglycylalanylprtyrosylisoleucylvalylglutamyllysylargiinylalanylphenylalanyllysylthreonylvalyllysylthreonylleucyltyrosylarginylisolglycylthreonylmethionylhistidyltyrosyylglutamylasparaginylisoleucyltyrosylgysteinylglutamylthreonylserylaspartylaalylprolylleucylvalylprolylalanyllysylylthreonyllysylserylthreonylvalylthreosylprolylleucyltyrosylaspartylglycylglltyrosylvalylleucylglutamylalanylcysteylarginyltryptophylmethionyllysylvalylnylvalylleucylglutamylhistidylthreonylglutamylglycylglutamylglutaminyltyrosyarginylalanylglutaminylasparaginylglutolylarginylglutamylthreonylvalylthreonlaspartylleucylarginylvalylleucylprolyylthreonylmethionylprolylglutaminyllyslylalanylglycylarginylprolylvalylglutacylalanylglycylarginylprolylprolylprolalanylphenylalanylalanylglycylseryllyslarginylvalylthreonylvalylglutamylthrellysylleucylthreonylisoleucylarginylglnylaspartylthreonylglycylglutamyltyrosasparaginylvalylthreonylglycylthreonylcyllysylvalylisoleucylisoleucylleucylalthreonylglycylprolylisoleucyllysylisortylalanylthreonylserylisoleucylthreonrolylprolylglutamylleucylaspartylglycyltyrosylvalylvalylglutamylglutaminylarrolylglycyltryptophylleucylprolylvalylnylserylthreonylphenylalanyllysylphenylglutamylglycylasparaginylglutamyltyronylalanylthreonylasparaginylarginylphetyrosylleucylglutaminylserylglutamylvalserylserylisoleucylarginylisoleucylprnylleucylglutaminylisoleucylphenylalanglycylmethionylthreonylleucylthreonyltlaspartylaspartylglycylglycylserylglutleucylvalylglutamylarginyllysylglutamyryptophylvalylarginylvalylasparaginyllylthreonylarginyltyrosylarginylserylthlycylleucylglutamyltyrosylglutamylhistucylasparaginylalanylarginylglycylserylseryllysylprolylisoleucylvalylalanylmylprolylprolylglycyllysylprolylglutamieonylaspartylthreonylthreonylarginylthyptophylserylvalylprolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrosylleucylisoleucylylaspartylglutaminylhistidylglutamyltraginylthreonylthreonylprolylthreonyllyhreonylleucylthreonylhistidylleucylprorosylarginylphenylalanylarginylvalyllelglycylglycylprolylglycylglutamylprolyeonylvalyllysylvalylthreonylglutamylmespartyltyrosylglutamylleucylaspartylglmylglycylisoleucylphenylalanylvalylargeucylarginylleucylthreonylisoleucylprohenylalanylprolylisoleucylcysteinyllysycylglutaminylaspartylisoleucylseryllylanylthreonylserylglutamylthreonylhisteucyllysylglutamylalanylaspartylarginyyrosylaspartylleucylvalylleucylglutamyyllysylalanylvalyltyrosylisoleucyllysyrylprolylasparaginylserylprolylglutamyspartylaspartylisoleucylglutaminylvalytryptophylarginylprolylprolylalanylasprtylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleuamylvalylprolyllysylalanylalanyltryptolserylarginylvalylarginylglycylthreonyucyllysylglutamylasparaginylvalylglutaylvalylserylalanylglutamylasparaginylglseryllysylprolylleucyllysylserylglutallysylthreonylprolylleucylasparaginylplasparaginylprolylprolylglutamylvalylllserylvalylserylleucylseryltryptophylstylglycylglycylserylarginylvalylthreonamylarginyllysylglutamylthreonylseryltylhistidylasparaginyllysylthreonylglutonylmethionyltyrosylthreonylvalylthreolanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalglutaminylasparaginylaspartylvalylglycrolylalanylserylglutamylprolylvalylvallalanylaspartyllysylprolylserylglutamiylisoleucylleucylserylisoleucylseryllyglutaminyltryptophylglutamyllysylprolycyllysylglutamylisoleucylleucylglycyltlarginylglutaminylserylglycylaspartylsasparaginyllysylglutamylarginylisoleuclalanylthreonylisoleucylglycylglycylletamyltyrosylglutamylphenylalanylarginyaraginylglutamylthreonylglycylleucylsenylalanylmethionylserylisoleucyllysyltylglutamylalanylprolylglycylisoleucylapartylvalylthreonylthreonyllysylleucyllleucylserylcysteinylglutaminylisoleuclylaspartylisoleucyllysyltryptophyltyrlutamylleucylisoleucylglutaminylserylaylserylaspartylglycylarginylthreonylhithionylthreonylglutamylglutamylglutamilyltyrosylthreonylcysteinylisoleucylallglycylglutamylvalylglutamylthreonylseaminylalanylthreonylprolylglutaminylphylprolylleucyllysylglutamyllysyltyrosylthreonylleucylarginylleucylhistidylvarginylprolylvalylprolylalanylmethionyldylglycylglutaminyllysylleucylleucylglaraginylisoleucylthreonylisoleucylglutidyltyrosylthreonylhistidylleucylvalylminylarginyllysylthreonylhistidylalanyinylleucylserylasparaginylvalylphenylanylisoleucylleucylaspartylvalylglutamyolylaspartyllysylprolylthreonylglycylplalanylleucylleucyllysylasparaginylseryllysylprolylprolylalanylaspartylasparucylthreonylasparaginyltyrosylvalylvalnyllysylglutamylglycylalanylglutamyltrerylalanylisoleucylserylvalylthreonyltylasparaginylleucylthreonylglutamylasphenylalanylarginylvalylserylalanylglutylglycylisoleucylserylaspartylprolylleylisoleucylisoleucyllysylserylprolylphalanylprolylglycyllysylprolylthreonylilysylaspartylserylcysteinylvalylvalylanylserylaspartylglycylglycylalanyllysytyrosylleucylglutamyllysylarginylglutaysyltryptophylisoleucylserylvalylthreolarginylglutamylthreonylvalylphenylalaisoleucylglutamylglycylleucylglutamyltlyllysylcysteinylglutamylasparaginylleyltryptophylserylglutamylisoleucylserylyllysylserylaspartylvalylprolylisoleuenylalanyllysylglutamylglutamylleucylaalylarginyltyrosylglutaminylserylaspareinyllysylvalylthreonylglycylhistidylptryptophyltyrosylarginylglutaminylglycanylaspartylglycylleucyllysyltyrosylarnylalanyllysylglycylglycyltyrosylhistiylalanylserylvalylthreonylaspartylaspasylglutaminylvalylarginylalanylthreonyerylvalylserylglycylthreonylalanylseryolylalanyllysylisoleucylhistidylleucylycylmethionylglycylalanylvalylhistidyllylvalylserylisoleucyllysylisoleucylprlylaspartylprolylvalylisoleucylthreonytaminylaspartylleucylisoleucylaspartylltyrosylglutaminylvalylisoleucylvalyltonylserylleucylvalylphenylalanylprolylyllysylaspartylalanylglycylphenylalanysylasparaginylarginylphenylalanylglycyreonylvalylglutamylleucylaspartylvalylolylprolylarginylglycylvalyllysylvalylrtylserylvalylasparaginylleucylthreonyanylserylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglutamyllysylcysteinylaarginyltryptophylleucylarginylvalylglyhreonylarginyltyrosylthreonylvalylisollycyllysylthreonylseryltyrosylglutaminalanylglutamylasparaginyllysylphenylalylglutamylprolylserylglutamylprolylthraspartyllysylthreonylarginylalanylmethamylglutamylvalylaspartylglutamylthreoylthreonyllysylalanylserylhistidylseryrosylglutamyllysyltyrosylmethionylisolycylarginylglycylglutamylphenylalanylgysteinylvalylglutamylthreonylserylseryalanyllysylphenylalanylvalyllysylvalylylvalylleucylvalyllysyllysylglutamylisnylisoleucylalanylarginylhistidylarginlleucylhistidylglutamylserylphenylalantamylleucylvalylmethionylisoleucylphenylserylglycylleucylaspartylisoleucylphsparaginylthreonylserylalanylphenylalalarginylglutamylisoleucylvalylseryltyrteinylglutamylalanylleucylglutaminylphylasparaginylisoleucylglycylhistidylphrolylglutamylasparaginylisoleucylisolelarginylserylserylthreonylisoleucyllyslanylglycylglutaminylalanylarginylglutylasparaginylphenylalanylarginylleucyllylglutamyltyrosyltyrosylalanylprolylgdylaspartylvalylvalylserylthreonylalanylserylleucylglycylthreonylleucylvalylisoleucylasparaginylprolylphenylalanylinylglutaminylglutaminylisoleucylisolehionylasparaginylalanylglutamyltyrosyllglutamylalanylphenylalanyllysylglutamanylmethionylaspartylphenylalanylvalylylglutamylarginyllysylserylarginylmethnylleucylglutaminylhistidylprolyltrypteucylglutamylarginylvalylserylthreonyleucyllysylhistidylarginylarginyltyrosyucyllysyllysylaspartylleucylasparaginyylarginylisoleucylserylcysteinylglycylutaminyllysylglycylvalylserylvalylalanoleucylglutamylisoleucylglycylprolylvathionylhistidylalanylvalylglycylglutamlysyltyrosylvalylcysteinyllysylisoleuclglutaminylserylthreonylglutaminylvalynylglycylvalylarginylglutaminylleucylgltyrosylglutamylisoleucylthreonyltyrosisoleucylleucyltyrosylvalyllysylasparttylaspartylglycylthreonyltyrosylarginylaspartyltyrosylglycylglutamylaspartylylphenylalanylvalyllysylglycylvalylargosyltyrosylcysteinylarginylarginylthreylarginylarginylthreonylaspartylthreonmylarginylprolylprolylglutamylphenylalylasparaginyllysylthreonylalanyltyrosylarginylphenylalanylglycylvalylthreonyylglutamylprolylhistidylvalylthreonylttaminyllysylisoleucyllysylprolylglycylyltyrosylthreonylphenylalanylglutamylslglutaminylleucylthreonylisoleucylaspapartylaspartylaspartylalanylglutamyltylasparaginyllysyltyrosylglycylglutamylsylleucylthreonylvalylthreonylleucylhiartylserylthreonylleucylarginylprolylmcylleucylalanylasparaginylalanylglutamglutaminylserylvalylcysteinylphenylalaylglycylisoleucylprolylprolylprolylthrysylaspartylglycylglutaminylprolylleuclisoleucylglutamylisoleucylisoleucylhiyrosyltyrosylalanylleucylhistidylisoleolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrolthreonylasparaginylthreonylalanylglycinylalanylhistidylleucylglutaminylvalyllysyllysylglutaminylglutamylphenylalaistidylglutamylarginylhistidylvalylglurtyllysylthreonylleucylarginylmethionyglycylthreonylglutamylserylvalylprolyllysylglutamylalanylleucylarginylglutamylprolylalanylvalylserylthreonyllysyltylalanylarginylleucylglutamylisoleucyllutamylarginyllysylleucylarginylmethioglutamylprolylarginyllysyltyrosyllysylglutamylglutamylaspartylglutaminylargianylvalylprolylmethionylserylaspartylmlysylisoleucylarginylaspartylglutaminyyllysylleucylaspartylarginylvalylvalylginylisoleucylarginylleucylserylarginyalanyltyrosylvalylmethionylprolylleucyrtylglutaminyltyrosylarginylprolyllysysylleucylserylglutaminylaspartylaspartylprolylalanylarginylarginylarginylthrylaspartylphenylalanyltyrosyltyrosylarylleucylglycylaspartylisoleucylserylaseucylprolylisoleucylaspartylaspartyltynylthreonylglutamylglutamylglutamylargamylglutamylleucylglutamylleucylglycylrolylserylarginylserylprolylprolylhistserylleucylarginyltyrosylserylserylproylvalylglutamylglutamylthreonylarginyltyrosylserylthreonyltyrosylhistidylisoamylalanylserylthreonylseryltyrosylalainylhistidylalanylglutaminylalanylalanylglutaminylarginylglutaminylarginylisylglutamylaspartylglutamylglutamylleuchreonylthreonylglutaminylhistidylleucyamylleucylaspartylphenylalanylmethionyylarginyllysyllysylserylarginylarginylnylglutamylisoleucylthreonylglutamylissylglutamylisoleucylseryllysylhistidyllserylserylserylalanylserylarginylleuclserylleucylserylprolylthreonyltyrosylinylprolylvalylserylglutamylleucylisolminylprolylalanylglutamylglutamyltyroslutamylarginylarginylserylprolylthreonnylprolylarginylserylprolylserylprolylleucylserylarginylphenylalanylglutamylylaspartylisoleucylphenylalanylserylarysylalanylalanylleucyllysylthreonylgluginyllysyltyrosylglutamylvalylleucylsealanylthreonylleucylaspartylhistidylaleucylarginylmethionylarginylserylhistilglutaminylasparaginylthreonylarginylpylvalylglutaminylseryllysylprolylthreoyltyrosylhistidylasparaginylglycylvalyrylseryllysylisoleucylhistidyltyrosyltylvalylleucylthreonylleucylglutamylisoylthreonylaspartylaspartylserylglycyltteinylthreonylasparaginyltyrosyllysylgosylalanylthreonylleucylaspartylvalylthreonylthreonyltyrosylalanylserylglutaglutamylvalylprolylarginylserylvalylphnylarginylthreonylglutamylalanyltyrosylysyllysylthreonylserylglutamylmethionlarginylglutamylvalyllysylserylglutamilarginylglutamylserylleucylserylseryltrylalanylglutamylmethionyllysylserylalylserylleucylglutamylglutamyllysylserycyllysylthreonylthreonylleucylalanylalysylprolylarginylserylmethionylthreonyserylalanylarginylphenylalanylserylcyslglutamylprolylvalylprolylthreonylvalyylglycylglutaminylvalylleucylserylthreminylvalylthreonylthreonylthreonyllysynylglutamylisoleucylserylserylvalylglulycylasparaginyltyrosylserylvalylvalylylglycyllysylglutaminylglutamylalanylgreonylisoleucylglutaminyllysylalanylarylvalylthreonylserylprolylprolylarginylarginylvalyllysylserylprolylglutamylanylvalyllysylserylprolylglutamylprolylserylprolylthreonylglutamylthreonyllysyllysylvalylglutaminylhistidylleucylprylisoleucylthreonylglutaminylphenylalaeryllysylglutamylisoleucylalanyllysylltamylserylserylvalylleucylarginylalanyyltyrosyllysylaspartylglycyllysyllysyllhistidylphenylalanylglutaminylphenylartylglycylthreonyltyrosylglutamylleucyylleucylthreonylglutamylserylaspartylgcysteinylglutamylisoleucylserylglycylgylthreonylasparaginylleucylglutaminylplalanylphenylalanyllysylserylisoleucyllisoleucylserylglutamylthreonyllysyllyonylthreonylglutamylserylthreonylvalyllprolyllysylalanylprolylglutamylprolylisoleucylvalylthreonylglycylleucylglutserylserylaspartylserylvalylalanyllysythreonylglycylglutamylprolylarginylprolthreonyllysylaspartylglycyllysylalanylycyllysyltyrosyllysylleucylserylglutalanylphenylalanylleucylglutamylisoleuconylserylaspartylserylglycylleucyltyrosylasparaginylserylalanylglycylserylvacylthreonylisoleucyllysylalanylisoleucylglutaminyllysylvalylserylthreonylgluoleucylthreonylprolylglutaminyllysyllyylglutamylisoleucylserylglutaminyllysyutamylisoleucyllysylmethionylserylglutmyllysylleucylalanylleucyllysylglutamylisoleucylserylglutamylglutamylvalyllyrylleucylglutamyllysylserylisoleucylvalthreonyllysylthreonylserylglutaminylanylthreonylhistidylalanylglutamylisoleeonylglutaminylmethionylserylisoleucylarginylleucylvalylleucyllysylalanylaspthreonylaspartylvalyllysyltryptophylvaamylleucylthreonylasparaginylserylglutycylvalylserylglycylserylaspartylglutallysylglutaminylalanylserylhistidylargleucylthreonylcysteinylisoleucylserylleucylvalyllysylcysteinylglutaminyltyrollysylglutamylleucylserylaspartylalanyerylglutaminylprolylarginylserylglutamglutamylglycylglutaminylasparaginylvalylglutamylisoleucylserylglycylglutamyllutamyltryptophylphenylalanyllysylaspaucylserylisoleucylserylserylasparaginyylarginylasparaginylvalyltyrosylseryllginylalanylserylvalylserylaspartylseryllysylalanyllysylasparaginylphenylalanerylalanylthreonylalanylserylleucylmetlutamylglutamylprolylserylarginylglutaerylglycylaspartylthreonylserylleucylgylserylglutaminylserylvalylglutaminylminylglutamylalanylserylphenylalanylsererylalanylserylserylmethionylthreonylganylserylmethionylserylalanylglutaminylutaminylglutamylserylphenylalanylvalyrylphenylalanylmethionylglycylisoleucylutaminylleucylglutamylserylserylthreoanylglycylisoleucylarginylglycylisoleuylalanylleucylprolylserylaspartylisolelycyllysylvalylleucylthreonylvalylalanylglycylglutamylprolylthreonylprolylglysteinylglycylglycylarginyllysylisoleulutaminylglycylarginylphenylalanylhisteonylaspartylaspartylleucylthreonylthrnylaspartylvalylglutaminyllysylglutamilthreonylleucylserylleucylglycylasparalaspartylserylalanylthreonylvalylasparinylserylisoleucine

Comments

Please Log in to leave a comment.


This post has 0 comments.